Izaberi jezik:

Mirjana Sokolović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za socijalni rad Opštine Stara Pazova

PERIODIKA

POMOĆ U KUĆI - SOCIJALNO PRIHVATLJIV I EKONOMSKI EFIKASAN OBLIK SOCIJALNE ZAŠTITE

Cilj ovoga saopštenja ogleda se u težnji da podstakne i podrži razvoj takve javne politike koja dobar odgovor na izazove savremenog društva pronalazi u obezbeđivanju usluga kojima se pruža pomoć čoveku u njegovom domu, porodici i odabranom životnom okruženju u svim periodima života. Ovaj rad, kao i celovita ideja razvoja dnevnih usluga u zajednici nastala je pre više decenija na viziji – da svaki čovek treba doživotno da boravi u sopstvenom domu i porodici, u poznatom, sigurnom i njemu bliskom okruženju. Budući da proizilazi iz konkretne prakse u staropazovačkoj sredini, tema rada se bavi podrškom odraslim i starijim licima iako su praktičarima poznata i veoma dobra iskustva pružanja pomoći u kući deci i mladima, odnosno njihovim roditeljima i porodicama.Pomoć u kući kao sveobuhvatna usluga u zajednici posmatrana iz stručne i humane perspektive omogućava da svaki čovek ostvari svoju bazičnu potrebu (osnovno ljudsko pravo) da živi u prirodnom društvenom okruženju, da ima svoj bezbedan i dostojanstven okvir života. Posmatrana iz perspektive odgovornog socijalnog razvoja i društveno-političke opravdanosti, pomoć u kući spada u red onih oblika socijalne zaštite koji su niskobudžetni, a istovremeno zadovoljavaju potrebe velikog broja građana svih uzrasta što ih svrstava u red nezaobilaznih sadržaja aktuelne socijalne politike. Oslonjen na dugogodišnje praćenje i ispitivanje potreba starijih (i odraslih) građana kroz empirijska istraživanja (od 1984.godine), i neprekidno ispitivanje potreba koje se odvija paralelno sa postupkom pružanja usluga (od 2003.godine) ovaj rad nastaje u dijalogu autentičnog života pojedinca i ikustvenog korpusa praktičara. U tom okviru rad prikazuje rezultate dobre prakse kroz pojedinosti koje se odnose na značaj jasnog definisanja pojma ''pomoć i nega'', primenu indikatora za procenu potreba, precizno definisanje stepena podrške, specifičnosti koje doprinose dobrom kvalitetu usluga, kao i kroz osvrt na ekonomsku efikasnost i održivost usluge pomoć u kući.

ç