Mirjana S. Maksimović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Beograd.

PERIODIKA

POŠTOVANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Poštovanje ljudskih i manjinskih prava je izuzetno važna tema za evropske integacije država, bez obzira što jeste činjenica da njome pre svega dominiraju ekonomske teme. Poštovanje ljudskih prava i stvaranje i funkcionisanje demokratskog društva jesu sredstvo i cilj sveobuhvatne reforme društva čiji je cilj kvalitetniji i sigurniji život građana, dok je članstvo u Evropskoj uniji samo jedan u nizu instrumenata u ostvarivanju tog cilja. Imajući to u vidu, razvoj i poštovanje kulture ljudskih prava predstavlja osnovni preduslov za uključivanje u sistem odnosa koje Evropska unija stvara. Prilagođavanje i postizanje standarda i pravila u oblasti ljudskih prava podrazumeva izgradnju društvenog sistema koji je u stanju da te standarde potpuno primenjuje u državi, kao i da ih unapređuje i razvija. Opšta naučna metoda koja je korišćena je hipotetičko-deduktivna metoda, kao metoda koja se nameće zbog potrebe stvaranja veze između iskustvenih i teorijskih mišljenja. Osnovni naučni cilj jeste pružanje naučne analize poštovanja ljudskih prava kao kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji, dok je drištveni cilj pre svega usmeravanje pažnje naučne i stručne javnosti na ovu temu koja u dosadašnjem razvoju nije bila adekvatno pozicionirana na listi prioriteta. Izvodi se zaključak da iako nije generalno tačno određen i u potpunosti razvijen, kriterijum poštovanja ljudskih prava podrazumeva pre svega kapacitet države da preuzme obaveze koje u ovoj oblasti postoje tokom pridruživanja i pristupanja, ali i preuzimanje obaveza koje proističu iz punopravnog članstva u EU. Samim tim se o poštovanju i razvijanju kulture ljudskih prava može, prevashodno, govoriti kao o osnovnom kriterijumu za članstvo u EU, bez čijeg ispunjavanja dalji koraci u procesu nisu mogući.

ç