Mirjana Popović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Vrhovni kasacioni sud, Beograd

PERIODIKA

ZAŠTITA PRAVA PRIVATNOSTI NA RADNOM MESTU

Pravo na privatnost odnosno privatni i porodični život, dom i prepisku kao jedno od ljudskih prava garantovano je Ustavom Republike Srbije i brojnim međunarodnim aktima. Zaposleni kao ljudsko biće takođe uživa ovo pravo. Rad pred nama bavi se pitanjima u kom obimu ovo pravo zaposlenog može biti ograničeno i iz kojih razloga. Univerzalna definicija „privatnosti” ne postoji pa će radi pojašnjenja ovog pojma, biti prikazani primeri iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, sudova Hrvatske, Crne Gore i Srbije u ovoj oblasti. Analizom izloženih slučajeva doći će se do zaključka da ovo pravo na radnom mestu nije apsolutno i da može biti ograničeno u određenim situacijama i iz određenih razloga kojih se i poslodavac i zaposleni moraju pridržavati.

PERIODIKA

OSOBINE PRVOSTEPENOG PARNIČNOG POSTUPKA KOD PONIŠTAJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU

Spor radi poništaja rešenja o otkazu predstavlja jedan od individualnih radnih sporova koji je najčešći u sudskoj praksi. U našem pravu sporovi iz radnih odnosa rešavaju se prema opštim pravilima parničnog postupka uz izvesne specifičnosti koje su propisane u posebnoj glavi zakona koji uređuje parnični postupak. Rad pred nama ima za cilj da pokaže koliko su pravila parničnog postupka u ovim sporovima osobena, da li su dovoljna i delotvorna za zaštitu prava u ovim slučajevima. Zato će biti prikazan put pravne zaštite od podnošenja tužbe do zaključenja glavne rasprave sa posebnim osvrtom na tok postupka. Analiza prikazanog postupka kroz zakonska rešenja i postojeću sudsku praksu pokazaće da su opšta pravila parničnog postupka primenljiva na radne sporove, ali da je najveći problem njihova (ne)delotvornost.

ç