Milovan Subotić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za strategijska istraživanja, Beograd

PERIODIKA

(NE)DOSTIŽNOST ODREĐENIH NACIONALNIH INTERESA PROKLAMOVANIH STRATEGIJOM NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Izradu najnovijih strategijskih dokumenta iz oblasti nacionalne bezbednosti i odbrane: Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane, pratile su brojne polemike u redovima akademske i stručne javnosti. Ovaj rad nema nameru da se vrednosno određuje prema novoj Strategiji nacionalne bezbednosti, već pažnju primarno usmerava prema definisanim nacionalnim vrednostima i činiocima nacionalnih interesa Republike Srbije definisanih Strategijom nacionalne bezbednosti Republike Srbije. U radu se analiziraju svi delegirani činioci nacionalnih interesa sa aspekta njihove dostižnosti u svetlu dominantne realpolitike najznačajnijih aktera međunarodne politike i bezbednosti, kao i problemi pred kojima će se sprovodioci ovako delegiranih činilaca u bližoj i daljoj budućnosti suočavati. Imajući u vidu da se kao najizrazitiji problem prilikom ostvarenja ovako definisanih nacionalnih interesa legitimiše dihotomija između nacionalnog interesa koji se odnosi na očuvanje suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti i onog koji govori o evropskim integracijama i članstvu u Evropskoj uniji, naročita pažnja je posvećena formulisanju rešenja koje bi bilo na tragu „pomirenja“ ovih, naizgled antagonizujućih, interesa.

PERIODIKA

GEOPOLITIČKI ASPEKTI REDEFINISANE DRŽAVNE MOĆI NA PRIMERIMA EU I BALKANA

Državna moć je u velikoj meri izmenjena savremenim globalizacijskim narativima, no bilo bi odveć hrabro i pogrešno ustvrditi da je globalizacija učinila države nepotrebnim. Iako su mnogi problemi današnjeg sveta, poput problema u kontekstu bezbednosti, terorizma, klimatskih promena i slično, nemogući za rešavanje u nacionalnim okvirima, saradnja suverenih država se nameće kao „prava mera” u odgovoru na ove i ovakve probleme globalnog karaktera. Nakon elaboracije fenomena državne moći kroz njene najznačajnije činioce, u ovom radu je analiziran fenomen disproporcije moći na primeru zemalja članica EU, kao i problemi unutar same Unije koji se reflektuju na balkanske zemlje koje se nalaze na „evropskom putu”. Posebna pažnja u radu je usmerena ka identifikovanju slabosti ovih zemalja, koje su uz ambivalentan odgovor Unije, doprinele da se na ovdašnjoj pozornici intenzivira uticaj različitih globalnih i regionalnih aktera današnjice. Imajući u vidu intenzitet i permanentnost propuštenih prilika, kako od strane balkanskih zemalja kandidata za članstvo, tako i od evropske administracije, na kraju rada se zaključak sam nameće. Ukoliko na ovom prostoru najskorije ne dođe do izvesnije perspektive članstva u EU onih zemalja koje su „zaglavljene na evropskom putu” u igru bi značajnije mogli ući i drugi igrači vođeni različitim interesima, prevashodno Kina, Rusija, Turska i neke arapske zemlje.

PERIODIKA

TRANSFORMACIJA RUSKE MOĆI U GLOBALNOM KONTEKSTU I NA PRIMERU SRBIJE

Otkad je sveta i veka fenomen moći zaokuplja kako čoveka kao jedinku, tako i sve proistekle kolektivitete. Moć otvara mnoga vrata, završava nezavršive procese, ali i opija, zavarava, pa su istorijske čitanke prepune priča o njenoj zloupotrebi. Vremena u kojima se na moć gledalo isključivo na osnovu svojih najtvrđih poluga: vojne i ekonomske sile, odavno su iza nas. Ono što je Džozef Naj utemeljio kao meku moć, i koja se odnosila prvenstveno u svrhu vođenja rasprava o američkoj moći krajem dvadesetog veka, često se pogrešno upotrebljava za označavanje svih drugih vrsta moći, osim one vojne. Stoga se kao važan zadatak u sferi razumevanja odnosa moći u savremenom svetu nameće određenje pojma moći kao i njegova dalja diferencijacija i klasifikacija. Ono što primarno usmerava ozbiljnije države današnjeg sveta da sve više koriste ovaj oblik moći jeste činjenica da je ona manje rizična za primenu od vojne ili ekonomske moći, dok se kao problem najčešće ističe previše dug protok vremena da se uberu njeni rezultati, kao i činjenica da njen uspeh najčešće zavisi od kredibiliteta vlade države koja je primenjuje. Šta se danas karakteriše kao moć i koji su njeni oblici? Kako se prema elementima koji su se kao objedinjeni kasnije našli pod zajedničkim imeniteljem meke moći odnosio Sovjetski Savez u različitim etapama svog postojanja, a kako Ruska Federacija devedesetih? Da li se spoljnopolitička agenda „Nove Rusije“ može posmatrati kroz prizmu transformacije njene moći od one najtvrđe, vojne i energetske, ka elementima koji karakterišu meku moć, i kako se ovaj oblik moći ispoljava prema Balkanu na primeru odnosa prema Srbiji, neka su od pitanja na koje će pokušati da odgovori ovaj rad.

PERIODIKA

PRAVNE DILEME UPOTREBE DRONOVA U BORBI PROTIV TERORIZMA

U radu se razmatraju pravni aspekti upotrebe naoružanih dronova radi sprovođenja politike ciljanog ubijanja u protivterorističkim operacijama. Od terorističkih napada 2001. godine, politika upotreba dronova radi sprovođenja ciljanog ubijanja postala je centralni deo američke protivterorističke strategije. Međutim, upotreba dronova u protivterorističkim operacijama, sa ciljem izvršenja ciljanih ubistava, izazvala je brojne kontroverze i dospela u žižu interesovanja javnosti. S jedne strane, apologete politike ciljanog ubijanja putem naoružanih dronova smatraju da je u skladu sa pravom na samoodbranu i adekvatnim rezolucijama Saveta bezbednosti politika ciljanog ubijanja legitimno sredstvo borbe u ratu protiv terorizma. Oni ističu prednosti koji proističu iz upotrebe dronova, navodeći kako je reč o tehnologiji koja zbog hirurške preciznosti smanjuje rizik od gubitaka života nedužnih civila. S druge strane, mnogobrojni stručnjaci, naučnici, novinari i nevladine organizacije javno su istupili protiv ovakve politike, ističući da se upotrebom dronova krše neki od osnovnih principa prava ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. U ovom radu biće predstavljeni argumenti za i protiv upotrebe naoružanih dronova, sa akcentom na neke od najkontroverznijih pravnih dilema, kao što su ciljano ubijanje i distinkcija.

PERIODIKA

BEZBEDNOSNI TROUGAO: EU – NATO – RUSKA FEDERACIJA, I POZICIJA SRBIJE

Koncept Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU svojevremeno je promovisan kao veoma važan segment u bezbednosnoj agendi savremenog sveta, a kako je u doktrinarnim dokumentima ovog projekta, kao jedan od ključnih elemenata evropske (ne)bezbednosti označen tzv. Zapadni Balkan, odnos država ovog regiona prema ZBOP je eksponiran kao jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih ciljeva na evropskom putu svih država ovog područja ponaosob. Međutim, države Zapadnog Balkana koje se nisu integrisale u EU (Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija) našle su se u novim međunarodnim okolnostima, koje trenutno nisu povoljne za pristupanje Evropskoj uniji. Glavni razlog je dugoročna kriza u Uniji (finansijska, ekonomska, izbeglička, politička) i promene granica (Bregzit), što utiče na to da je reč „proširenje“ postala nepopularna, a proces je stavljen u drugi plan. Iz finansijskih, ali i nekih drugih razloga poput novih okolnosti u geopolitičkom pregrupisavanju moći između najmoćnijih zemalja savremenog sveta, koje se ogledaju u porastu uticaja Rusije i određenim disonancama na relaciji ZBOP EU – NATO, koncept zajedničke evropske odbrane i bezbednosti je, čini se, po ko zna koji put na samom početku. Uvažavajući navedene okolnosti koje su šireg karaktera, rad se bavi analizom dosadašnjeg učinka ZBOP, njenog odnosa prema NATO i Ruskoj Federaciji, kao i pozicioniranju Srbije u novonastalim geopolitičkim okolnostima.

PERIODIKA

ISLAMISTIČKI EKSTREMIZAM NA BALKANU I VOJNI ASPEKT PROBLEMA

Poslednja dekada dvadesetog, a naročito početak dvadesetprvog veka obeležene su novim okolnostima u kojima se na „pijedestal bitnosti“, i to na velika vrata, vratila religija. Pored nesumnjivog značaja koji bitne religije savremenog sveta imaju u artikulisanju duhovnih potreba vernika, činjenica je da su mnoge ekstremističke, a ne retko i terorističke organizacije, suštinu svog zalaganja i delovanja vezale za „uzvišene verske razloge“. S tim u vezi, glavni cilj ovog rada je da, počevši od definisanja pojma – ekstremizam, preko pojašnjenja pojave i etabliranja političkog islama – islamizma, elaborira savremeni kontekst u kojem se kao dominantan vid verski inspirisanog nasilja javlja islamistički ekstremizam, kao i da ukaže na najvažnije ekstremističke grupe u regionu Balkana i načine njihovog delovanja. Takođe, ovaj rad govori i o mogućnostima vojnog odgovora na ovu pošast savremenog sveta, u svetlu strategijskih i doktrinarnih dokumenata koji definišu mogućnosti istog.

PERIODIKA

KONFLIKTNI POTENCIJAL POTISNUTOG ISLAMISTIČKOG EKSTREMIZMA NA KOSOVU I METOHIJI

U radu se analizira konfliktni potencijal verske komponente ekstremizma kosovskih Albanaca u vrlo složenom i iznijansiranom miljeu južne srpske pokrajine. Kao inicijalna teškoća prilikom elaboracije ovog fenomena javlja se nedvosmislena korelacija ovog ekstremističkog partikulariteta sa etnonacionalizmom. Ipak, kako je vokacijska tema ovog rada okrenuta ka analizi islamističkog ekstremizma na KiM, neophodno je dati genezu koketiranja albanskog etnosa na Kosovu i Metohiji sa ekstremističkim tumačenjem pristalica najmlađeg monoteizma na ovom prostoru i to kroz proces islamizacije i albanizacije i kontroverzeoko islamističke komponente u doktrinarnim dokumentima i sprovođenju načela Prve i Druge Prizrenske lige. Savremeni kontekst problema analiziran je kroz islamističke tendencije na KiM oličene u delovanju tzv. svetih ratnika u terorističkim aktivnostima OVK, dok se kroz islamizam pod ogrtačem tzv. humanitarnih organizacija daje pregled postratnog ekspanzivnog širenja najradikalnijeg ogranka sunitskog islama na KiM.

PERIODIKA

EKSTREMIZAM KOSMETSKIH ALBANACA: SUPREMACIJA ETNONACIONALIZMA NAD VERSKIM EKSTREMIZMOM

Ekstremistički potencijal balkanskih društava je neupitan. Ipak, kada bi endemske balkanske ekstremizme pokušali klasifikovati prema već utemeljenim kriterijumima savremene politikologije i ostalih društvenih nauka, nailazimo na problem oličen u fluidnosti, tako svojstvenoj ekstremizmu. Iz tog razloga je teško razlučiti koji ekstremistički varijetet je zastupljen, a još teže koji od njih ima supremaciju u odnosu na onaj drugi. Značajan broj autora koji su analizirali prirodu konflikata na Balkanu, na ratove iz devedesetih godina prošlog veka gleda kao na verske sukobe. Ovakvom gledištu se suprostavlja stanovište kako je priroda ovih sukoba primarno motivisana etničkim i etnonacionalističkim razlozima. Primer južne srpske pokrajine je, uz Bosnu i Hercegovinu, verovatno jedan od paradigmatičnijih u miljeu kohezivnog ekstremističkog potencijala religije i etnonacionalizma. Elaborirajući međuzavisnost termina etnonacionalizam, verski ekstremizam i etnoseparatizam, ovaj rad će, upoređujući potencijal verskog ekstremizma sa onim etnonacionalističkog karaktera, pokušati da da odgovori na pitanje: koji od ovih ekstremizama kod kosmetskih Albanaca ima izvesnu supremaciju u odnosu na onaj drugi.

PERIODIKA

NASILNI NEDRŽAVNI AKTERI I POZICIJA SRBIJE

Svedoci smo da danas, s početka XXI veka, nasilni nedržavni akteri preuzimaju dugo čuvani primat države kao najdominantnijeg, a u određenim vremenskim epohama i jedinog, aktera bezbednosti. Broj međudržavnih sukoba je sve manji, a sve je više onih u kojima bar jednu od suprotstavljenih strana predstavljaju nasilni nedržavni akteri. Primećeno je da je moć nedržavnih aktera obrnuto proporcionalna moći države. Što je država slabija, uticaj i broj nasilnih nedržavnih aktera je veći, i suprotno. Usled nesposobnosti da im se na najadekvatniji način suprotstave, slabe države zapravo postaju svojevrstan „inkubator“ u kome nasilni nedržavni akteri mogu da ojačaju do te mere da relativno lako prevazilaze nacionalne okvire i postaju regionalni, pa čak i međunarodni problem. Namera autora je da ovim radom ukažu na karakteristike nasilnih nedržavnih aktera, kao bezbednosnih aktera, ali i na njihovu relaciju sa slabom državom. Pored toga, na osnovu različitih parametara, autori analiziraju koliko je Srbija podložna delovanju nasilnih nedržavnih aktera i kojoj vrsti oni pripadaju.

ç