Izaberi jezik:

Milosav Milosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

TRADICIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU

U ovom radu sažeto je prikazana istraživačka baština socijalnog rada i socijalnih radnika, kao osnova zasnivanja nauke socijalnog rada. U prikazu tokova istraživanja u socijalnom radu izabrani su samo karakteristični primeri i iskustva. Autor kritički prikazuje uticaje društvenioh istraživanja na praksu i nauku socijalnog rada. Prikazani su primeri prvih istraživanja realizovanih od strane Džejn Adams i Meri Ričmond, kao i veza između konstituisanja profesije socijalnih radnika i istraživanja u socijalnom radu. Autor, takođe, ukazuje na paraleni proces razvoja socijalnog rada u zajednici i istraživanja o i u lokalnim zajednicama. Prikazuje se i uticaj društvenih okolnosti i promena koncepcija ekonomske i socijalne politike na tokove istraživanja u socijalnom radu. Na kraju rada, razmatraju se istraživačke tendencije i protivrečnosti istraživanja u socijalnom radu na početku dvadesetprvog veka.

PERIODIKA

PROPAST SELA KROZ PRIZMU DRUŠTVENIH DEVIJACIJA

Osnovni predmet ovog teksta su devijacije seoskog stanovništva posmatrane u istorijsko-uporednoj ravni. Pokazano je da se one sadržinski, strukturalno i kvantitativno razlikuju od devijacija u drugim strukturama stanovništva, kao i da imaju specifičnu etiologiju. Autor pokazuje da su društvene devijacije na selu najbolji pokazatelji njegovog rastakanja sa dugoročno nepopravljivim posledicama i rezultat dugoročne društvene krize, anomije i neadekvatnog odnosa prema selu i poljoprivredi. Među najizraženijim devijacijama izdvojene su: alkoholizam, imovinski kriminal uključujući i učešće u delu organizovanog kriminala („zelena mafija“), siromaštvo, nezaposlenost i besposličenje, agresije i sukobi na mikro-socijanom planu, zavisnost od droga kod mladih, poremećaji struktura i funkcionisanja porodice i depresije i samoubistva starijih. Na kraju teksta zaključuje se, pored ostalog, da bi razvoj poljoprivrede i pozitivne promene na selu trebalo da budu prioritetni ciljevi ukupne i korenite društvene transformacije, što pretpostavlja detaljno preispitivanje dugotrajnih i aktuelnih promašaja i naopakosti u poljoprivrednoj politici i odnosima prema selu. To je i pretpostavka predupređenja i suzbijanja društvenih devijacija.

ç