Izaberi jezik:

Miloš D. Živković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

PREDBELEŽBA I PRAVNA SIGURNOST U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Pravna sigurnost u prometu nepokretnosti jedna je od ekonomski i socijalno najvažnijih aspekata pravne sigurnosti u građanskom pravu. Srbija se, uprkos značajnim investicijama u projekte čiji je cilj postizanje pravne sigurnosti u ovoj oblasti, ne može pohvaliti visokim stepenom pravne sigurnosti u prometu nepokretnosti. Uvođenje javnog beležništva, čiji je jedan od zadataka upravo povećanje stepena pravne sigurnosti u pravnom prometu, ogolilo je sve nedostatke postojećeg pravnog okvira prometa nepokretnosti u Srbiji, i nametnulo je potrebu da se ponovo promisle neki od tradicionalnih i zapostavljenih instituta u ovoj oblasti. Jedan od takvih instituta, koji je i u zemljama bivše Jugoslavije doživeo renesansu uvođenjem javnog beležništva, jeste predbeležba. Svrha predbeležbe je obezbeđenje prvenstva predbeleženom sticaocu prava, tako da u trenutku isplate kupoprodajne cene ne postoji nikakav rizik da kupac neće postati vlasnik nepokretnosti koju kupuje. Ipak, da bi ostvarila ovu svrhu, predbeležba mora da bude uređena na odgovarajući način. Propisi o katastru nepokretnosti sadrže nepotpuno i neodgovarajuće uređenje predbeležbe, koje onemogućava njenu primenu u praksi. Otud je neophodno izmeniti pravila o predbeležbi i vratiti ih klasičnim rešenjima, čime bi se na sistemski usaglašen način omogućilo povećanje stepena pravne sigurnosti u prometu nepokretnosti u Srbiji.

ç