Изабери језик:

Миљојко Базић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за културу и медије, Мегатренд универзитет, Београд

периодика

МЕДИЈИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СТАВОВЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Предмет истраживања овог рада односи се на утицај медија на формирање ставова омладине Србије о очувању културног наслеђа на Косову и Метохији. У раду се прво објашњава медијска политика и њен значај за очување културног наслеђа. Затим се разматра појам ставова и начин на који се они формирају код младих људи под утицајем друштвене средине, као и на који начин сами медији утичу на промену ставова. Потом се сагледава значај социолошких и комуниколошких теорија, и њихове улоге у схватању утицаја медија у различитим друштвеним околностима.

Циљ истраживања представља анализа извештавања српских медија о културном наслеђу на Косову и Метохији, ради проучавања њиховог утицаја на ставове омладине. На крају се приказују резултати, до којих смо дошли путем методе испитивања, о томе како медији и медијско извештавање утиче на омладину и њихове ставове о културниом наслеђу на Косову и Метохији.