Milica Topalović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

ON ILI ONA VOJNIK? OSVRT NA RODNU OSETLJIVOST JEZIKA U SEKTORU BEZBEDNOSTI

Sektor bezbednosti često se posmatra kao tradicionalno muška sfera, državocentrično polje u kojem nije bilo prostora za učešćem žena, a još manje prostora za diskusije o rodu, rodnim identitetima i diskriminaciji. Rodno osetljiv jezik, kakav je srpski, jedan je od osnovnih instrumenata i indikatora o prisustvu žena i, generalno, rodnih perspektiva u društvu. Želja za potpunom ravnopravnošću polova u sektoru bezbednosti usko je povezana sa promenom društvenih praksi, ali i sa senzibilisanjem jezika po pitanju činova i profesija koje obavljaju žene. Cilj rada je da, na primerima naziva činova Vojske Srbije, pokaže zašto je bitno negovati rodno osetljiv jezik u tradicionalno muškim profesijama, kao i objasniti zašto javne politike i legislativa već duži vremenski period ne uspevaju da sankcionišu seksizam i diskriminaciju u javnom diskursu.

ç