Milica Topalović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

POPULACIONI PRITISAK KAO UZROK KLIMATSKIH PROMENA

Autorke u radu problematizuju uticaj prekomernog stanovništva na mnogobrojne postojeće globalne ekološke probleme poput zagađenja i degradacije životne sredine, klimatskih promena i klimatskih konflikata i nemire. Osnovni cilj rada je da ukaže na zloupotrebu diskursa o populacionom pritisku zarad maskiranja interesa moćnih političkih i ekonomskih aktera, kao i za promovisanje narativa ograničavanja rasta stanovništva. Namera autorki je da istaknu važnost korišćenja populacionih teorija (maltuzijanske, neomaltuzijanske, eugeničke i optimistične) koje imaju funkciju legitimisanja razlitičih političkih i ekonomskih interesima. Rad nudi odgovor na istraživačko pitanje: Zbog čega se prekomerno stanovništvo neretko smatra suštinskim uzrokom klimatskih promena? Nalazi ovog rada potvrđuju glavnu hipotezu da zastupljena retorika o ,,prekomernom broju stanovnika” utiče na oblikovanje štetne politike i prakse kroz prizmu brige o klimatskim promenama. Posebna pažnja je posvećena analizi građanskog rata u Darfuru kao klimatskog konflikta, koji je kroz sočiva zapadnih medija okarakterisan kao sukob izazvan populacionim pritiskom u kombinaciji sa nestašicom prirodnih resursa i klimatskim promenama. U radu se koristi komparativna metoda, genealogija i metoda analize sadržaja dokumenata.

PERIODIKA

SECURITISATION WITHOUT SPEECH ACTS: SECURITISATION OF MIGRATION AND FAILURE OF TURKEY-KURDISH PEACE NEGOTIATIONS

After decades of marking the Kurds as an existential threat to Turkey's territorial integrity and ontological security, a new peacetime period is coming, accompanied by peace initiatives and the conflict's de-escalation. Taking into account the fact that the Turkish-Kurdish peace process failed during the most significant migrant crisis of the modern age, the paper seeks to examine the causality of these processes, i.e. to answer the question of whether and how the securitisation of the migration affected the failure of peace process. Using the analysis of verbal and non-verbal acts of securitising actors, but also a descriptive method of internal and external processes of Turkish politics in the period from 2009 to 2015, the paper will explain that securitisation without the use of verbal acts of Kurdish refugees contributed to mutual mistrust which would lead to the collapse of peace talks.

PERIODIKA

KONSTITUCIONALIZACIJA PREDSEDNIČKOG SISTEMA U TURSKOJ: DALJE OD DEMOKRATIJE, BLIŽE DESPOTIJI

Prelaz sa zaštitničke demokratije u Turskoj koju karakteriše dominantna uloga vojske na delegativnu demokratiju sa izraženom funkcijom plebiscitirne izvršne vlasti, bila je prirodna i dugoočekivana posledica stogodišnjeg burnog razvoja političkog sistema. Turska verzija prezidencijalizma, uvedena 2017. godine, odlikuje se nedostatkom horizontalne odgovornosti, uspostavljanjem neograničene moći predsednika nad svim granama vlasti, rastom opšteg klijantelizma i smanjenom reprezentativnošću. Tri faktora koja su predodredila konstitucionalizaciju prezidencijalizma su nestabilnost parlamentarnog sistema, značajna uloga vojske u donošenju političkih odluka i viševekovni razvoj političke kulture jakog vođe. Rad teži da kroz istorijski osvrt na konstitucionalni razvoj koji je predodredio promenu političkog sistema Turske u predsednički, istraži kako je ovakav sistem obezbedio legitimitet, a istovremeno postao nedemokratski. Turska verzija predsedničkog sistema stvorila je hibridni i autohtoni režim despotije sa neuravnoteženom moći šefa države.

PERIODIKA

ON ILI ONA VOJNIK? OSVRT NA RODNU OSETLJIVOST JEZIKA U SEKTORU BEZBEDNOSTI

Sektor bezbednosti često se posmatra kao tradicionalno muška sfera, državocentrično polje u kojem nije bilo prostora za učešćem žena, a još manje prostora za diskusije o rodu, rodnim identitetima i diskriminaciji. Rodno osetljiv jezik, kakav je srpski, jedan je od osnovnih instrumenata i indikatora o prisustvu žena i, generalno, rodnih perspektiva u društvu. Želja za potpunom ravnopravnošću polova u sektoru bezbednosti usko je povezana sa promenom društvenih praksi, ali i sa senzibilisanjem jezika po pitanju činova i profesija koje obavljaju žene. Cilj rada je da, na primerima naziva činova Vojske Srbije, pokaže zašto je bitno negovati rodno osetljiv jezik u tradicionalno muškim profesijama, kao i objasniti zašto javne politike i legislativa već duži vremenski period ne uspevaju da sankcionišu seksizam i diskriminaciju u javnom diskursu.

ç