Изабери језик:

Милица Селкић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

периодика

ДОСТУПНОСТ УСЛУГА У ФУНКЦИЈИ ОСНАЖИВАЊА КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Систем социјалне заштите је усмерен да квалитетно, благовремено и ефикасно, остварује права корисника вулнерабилних група. Разлике у индивидуалним карактеристикама корисника и њихових породица проузроковале су потребу за ширењем система социјалне заштите кроз повећање дијапазона услуга. Ангажовање установа социјалне заштите на територији града Ниша континуирано је унапређивано у правцу нуђења разноврсних услуга за адекватније прeвазилажење проблема појединаца и породица које су се неадекватно снашле у кризној ситуацији.

У складу са тим циљ овог рада је да се кроз компарацију студија случаја аналитички представи значај адекватног одабира услуге за појединца и породицу. Истраживање је емпиријско и компаративно. Коришћена је дескриптивна метода, техника анализа садржаја, а инструмент је студија случаја из Центра за породични смештај и усвојење Ниш и Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара”. Анализом двеју студија случаја представљени су мал. корисници из дисфункционалних породица који су укључени у систем социјалне заштите кроз различите услуге уз процену њиховог најбољег интереса. Резултати овог квалитативног истраживања показују интеграцију теорије и праксе, као и да је разноврсност услуга услов за бољи одговор на потребу корисника. Закључак је да разноврсност и прожимање услуга доприноси целовитијем задовољавању потреба корисника.