Izaberi jezik:

Milan Kecman

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Peta ekonomska škola „Rakovica“, Beograd

PERIODIKA

REFORMA PORESKOG SISTEMA U SRBIJI

Poreski sistem opredeljuje efikasnost javnih finansija i njihov ekonomski značaj, posebno u pogledu optimalnog oporezivanja. Sa tog aspekta, sve više se govori o pravičnosti, efikasnosti i jednostavnosti koje moraju biti najznačajnije odlike savremenih poreskih sistema. Zbog toga, danas su prisutne brojne promene u većini savremenih poreskih sistema. I u Srbiji se sve više govori o reformama poreskog sistema, koje moraju predstavljati značajan segment ukupnih reformi njenih javnih finansija. Pažnja je usmerena na analizu stanja i reformi poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje, poreza na dobit pravnih lica i poreza na imovinu. Stanje prihoda od različitih poreskih oblika u Srbiji je predstavljeno uz uporedni prikaz prihoda od istih poreskih oblika u zemljama članicama Evropske Unije.

PERIODIKA

DECENTRALIZACIJA U SRBIJI – EKONOMSKI ASPEKTI

Decentralizacija u poslednjih 15 godina spada u jednu od zastupljenih tema u naučnoj analizi. Značaj teme je dobrim delom nastao kao posledica debata u političkim i ekonomskim raspravama o raspodeli nadležnosti između određenih nivoa vlasti. Različite forme decentralizacije su predmet obrade. Uža usmerenost analize u tekstu je razmatranje fiskalne decentralizacije. Cilj je sagledavanje različitih teorijskih i empirijskih pitanja vezanih za fiskalnu decentralizaciju. Empirijska analiza je oslonjena na odnos između različitih nivoa vlasti u Srbiji. Analizirana su važeća institucionalna rešenja. Deskripcijom i analizom fiskalne decentralizacije u Srbiji a imajući u vidu sve specifičnosti i uvažavajući zaključke iz savremene literature na temu od interesa, navode se uočeni nedostaci fiskalne decentralizacije u Srbiji. Predlažu se rešenja oslonjena na fundamentalna teorijska gledišta uz uvažavanje postojećeg stanja, vremena, prilika, i različitih okolnosti u Srbiji.

ç