Izaberi jezik:

Mijat Damjanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet Megatrend, Beograd.

PERIODIKA

ULOGA JAVNE UPRAVE I JAVNOG UPRAVLJANJA U OBLIKOVANJU DEMOKRATIJE

Javna uprava, na tradicionalistički način, može se odrediti kao (pod)grana vlasti kojoj je poverena implementacija politike izvršne vlasti odnosno funkcija upravljanja javnim poslovima. Međutim, pored ovih (su)izvršnih svojstava uprava je tokom vremena stekla i određena ovlašćenja i odgovornosti za utvrđivanje politike i programa prerogativa izvršne vlasti. U tom pravcu javna uprava je postala važan agens u funkcijama planiranja, organizovanja, usmeravanja, koordiniranja i kontrolisanja upravljanja sektorima javne politike. Dijapazon njenog preobražaja kretao se od naglašeno arbitrarnih ovlasćenja ka uslužnim funkcijama, od emanacije vlasti ka servisu građana. U svakom slučaju uloga i uticaj sistema javne uprave i spektra javnog upravljanja ima jednu od najvažnijih uloga u podsticanju ili osujećivanju raznovrsnih i raznorodnih procesa demokratizacije države, privrede i društva. Njena uloga nije marginalna ni i sferi utvrđivanja kursa, sadržaja i dinamike politike demokratizacije. Te dve „ingerencije“ kao i pripadajuća supstancijalna funkcionalna uvreženost u sve strukture, sisteme i institucionalne tokove, čine je najvažnijim uporištem vlasti. S toga ne iznenađuje činjenica, da pri svakoj etapi reformisanja i modernizacije vlasti, javna uprava i javno upravljanje ima centralnu poziciju i prioritetnu značajnost.

ç