Marko M. Lazarević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

ULOGA OMBUDSMANA U PROCESU JAČANjA HORIZONTALNE ODGOVORNOSTI U POLITIČKOM SISTEMU SRBIJE

Autor u ovom radu polazi od paradigme da u većini mladih demokratija, naročito u postkomunističkom delu Evrope, postoji izražena dominacija izvršne u odnosima sa zakonodavnom i sudskom granom vlasti, što ugrožava šanse za uspešan demokratski razvoj. U takvoj raspodeli političke moći dolazi do deficita horizontalne odgovornosti, a potraga za novim institucijama koje će rešiti ovaj sistemski problem dovela je do razvoja novih oblika kontrole rada javne vlasti uz pomoć nezavisnih tela, poput ombudsmana.

Analizom uloge Zaštitnika građana u procesu jačanja horizontalne odgovornosti u političkom sistemu Srbije, bliže se određuju međusobni odnosi ombudsmana i organa javne vlasti, koji se realizuju u praksi. Na osnovu empirijskih podataka i pojedinačnih slučajeva koje je ovo nezavisno kontrolno telo vodilo, autor ukazuje na važnost ovog nezavisnog kontrolnog tela u procesu demokratizacije političkog sistema u Srbiji.

Cilj rada je da se na osnovu teorijske opservacije i empirijske analize pojedinačnih slučajeva koje je Zaštitnik građana vodio u proteklom periodu izvedu zaključci koji bi u formi preporuka dodatno poboljšali rad Zaštitnika građana i tako podstakli osnaživanje horizontalne odgovornosti unutar političkog sistema, što bi implicitno vodilo kvalitetnijoj demokratizaciji političkog sistema u Srbiji.

PERIODIKA

RAZLIČITE FORME HIBRIDNOG MODELA OMBUDSMANA SA OSVRTOM NA ZAŠTITNIKA GRAĐANA U SRBIJI

Polazeći od paradigme da je ombudsman demokratski izum zamišljen da deluje u duhu vladavine prava, sintetizujući pravnu i političku kontrolu državne uprave u cilju zaštite ljudskih prava, u ovom radu analiziramo različite forme hibridnog modela ove institucije. Za razliku od klasičnog modela koji se eksplicitno bavi kontrolom uprave, hibridnom modelu ombudsmana se pridodaje dimenzija zaštite ljudskih prava uz aktivno učešće u promovisanju dobre uprave i vladavine prava. U radu analiziramo i instituciju Zaštitnika građana iz prizme modela nacionalne institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji. Cilj ovog rada je da se kroz analizu hibridnog modela ombudsmana bliže prikažu različite forme ove institucije i ukaže na fleksibilnost prilagođavanja ovog modela različitim socio-političkim, pravnim i kulturološkim razlikama unutar država koje ga implementiraju.

ç