Izaberi jezik:

Marko Đurđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

REFORME OBLIGACIONOG PRAVA U SRBIJI I FRANCUSKOJ

U Srbiji, 2006. godine započela je kodifikacija građanskog prava. Prema dokumentima koje je do sada objavila Komisija za izradu Građanskog zakonika u okviru kodifikacije biće sprovedene i zakonodavne promene postojećeg obligacionog prava. Dve godine pre Srbije, Francuska je pokrenula reformu ugovornog prava, opštih pravila o obligacijama i dokazivanju obligacija iz Građanskog zakonika od 1804 godine. Posredi su reforme obligacionih prava sa sopstvenim genezama, koje svaka za sebe privlače pažnju. Predmet ovoga rada su dve reforme u dva evropska sistema obligacionog prava. Francuski Građanski zakonik uticao je na prihvatanje nekih teorija i koncepata u Zakonu o obligacionim odnosima, pripremanje obe reforme započelo je samo u dve godine razmaka, one su nastajale vremenu kada su se već bile pojavile evropske i međunarodne inicijative za usklađivanje ugovornog prava, a neki predlozi za harmonizaciju su objavljeni u toku rada na zakonodavnim promenama. Iz tih razloga, korisno je da se istraže uporedno pravnim metodom, sa ciljem da se otkriju sličnosti i razlike u podsticajima, tokovima razvitka i izvorima inspiracija, uzimajući u obzir i uticaje ovih inicijativa. U zaključku je posebno istaknuto da su evropski i međunarodni nacrti o usklađivanju ugovornog prava dali pokretanju francuske reforme i političku dimenziju, stvorili podlogu za nastanak različitih struja mišljenja i odškrinuli vrata primeni uporedno pravnog metoda. U Srbiji, osim doktrinarnog, nisu imali drugi značaj za početak pripremnih aktivnosti. NJihovo delovanje na pravac i način kretanja ka promenama nije se osetio. Blagi uticaji jednog evropskog projekta, Principa evropskog ugovornog prava, kao izvora inspiracije, vidljiviji su u predlozima samo pojedinih rešenja u Nacrtu Građanskog zakonika.

ç