Izaberi jezik:

Marija S. Milanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

PERIODIKA

ARTIVIZAM I SUBVERZIVNO DELOVANjE KAO STRATEGIJA OTPORA RODNOJ DISKRIMINACIJI

U ovom tekstu analiziran je koncept artivizma kao umetničke prakse koja se sprovodi u cilju aktivističkog intervenisanja unutar određenog društveno-političkog konteksta. Artivizam često predstavlja jedini mogući oblik društvene intervencije i političkog delovanja na koji se oslanjaju diskriminisane i marginalizovane društvene grupe u borbi za jednakost kao i za svoja prava i slobode. Rodna diskriminacija samo je jedan od vidova društvene opresije koji prožima čitavo društvo. Jedna od feminističkih strategije otpora i način borbe protiv rodne neravnopravnosti jeste artivistički rad. U skladu sa tim na primeru rada artivističkog kolektiva Guerrilla girls, koji je u ovom tekstu poslužio kao studije slučaja, ukazuje se na neke od mogućih taktika subverzije sistema koji normalizuje i podržava rodnu neravnopravnost kako u okviru institucije sveta umetnosti tako i izvan nje.

ç