Izaberi jezik:

Marija Mišljanov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, master studije socijalnog rada

PERIODIKA

KARAKTERISTIKE VRŠNJAČKIH KONFLIKATA NA OSNOVNOŠKOLSKOM UZRASTU

Čovek je društveno biće i svakodnevno je izložen mnogobrojnim interakcijama sa svojom okolinom, a samim tim i mogućnošću za nastanak konflikata. Zbog toga je kontinuirano razvijanje veština komunikacije veoma značajno. Od uspešnosti u komunikaciji i rešavanju interpersonalnih konflikata, kojima smo učestalo izloženi, umnogome zavisi i naš uspeh u svakom kontekstu u kojem se nađemo, zbog čega je posebno značajno posvetiti pažnju ovoj temi u vaspitavanju dece. Cilj istraživanja je opis vršnjačkih konflikata na osnovnoškolskom uzrastu preko skupa relevantnih karakteristika: učestalost  javljanja, trajanje, sadržaj, iniciranje, afektivni ton tokom i nakon konflikta, važnost predmeta sukoba, važnost druge osobe u sukobu strategije rešavanja, ishod i uticaj na odnos. Uzorak je činilo 125 ispitanika, 53 učenika 8. razreda i 72 učenika 5. razreda, kao i 7 odeljenskih starešina. Za potrebe istraživanja, korišćen je Anketni upitnik, za prikupljanje socio-demografskih podataka, Inventar konfliktnih sadržaja i Upitnik o karakteristikama konfliktnih sadržaja, autora prof. dr Petrović, modifikovanih za potrebe istraživanja, sociometrijski upitnik, polustrukturisani intervju sa odeljenskim starešinama i analiza pedagoške dokumentacije. Istraživanje je pokazalo da postoje značajne razlike u mnogim karakteristikama vršnjačkih konflikata različitih grupa učenika osnovnoškolskog uzrasta.

ç