Izaberi jezik:

Marija M. Vučinić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

USLOVI ŽIVOTA ROMA U SRBIJI I SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE SA FOKUSOM NA DECU

Podaci o stanovništvu koje živi u romskim naseljima su u velikoj meri nepouzdani, a prakse navođenja podataka često dovode do njihovog iskrivljenja. Ovo za posledicu ima da donosioci odluka i javnost teško mogu da procene kvalitet informacija što ime negativan uticaj na kreiranje politika. Rad ima za cilj da, na osnovu pregleda literature, široj publici približi neke od važnih podataka koji se odnose na uslove života u romskim naseljima i izazove sa kojima se suočava sistem socijalne zaštite prilikom podrške Romima. U prvom delom radu, sa osvrtom na kvalitet podataka, predstavljeni rezultati različitih istraživanja koja se odnose na uslove života u romskim naseljima. Pokušali smo i da na osnovu ovih podataka opišemo stepen ugroženost i procenimo broj ugrožene dece koja žive u romskim naseljima. Zatim su prikazani neki od izazova sa kojima se sistem socijalne zaštite suočava prilikom podrške osobama romske nacionalnosti, i generalno osobama koje žive u dubokom siromaštvu, sa fokusom na zaštitu dece. Jedan od nedostataka je zasnovanost podrške Romima na materijalnim davanjima, pri čemu je ovaj vid podrške nedovoljan, a često i nedostupan Romima. Podaci koji se prikupljaju u okviru sistema socijalne zaštite, još uvek ne omogućavaju targetiranje, planiranje i praćenje efekata usluga, pa time ni prilagođavanje usluga potrebama Roma. Neprilagođena podrška sistema i duboka deprivacija dodatno dovode do toga da su romska deca nalaze u povećanom riziku od izdvajanja iz porodica. Ovo ukazuje na potrebu analize resursa sistema odnosu na potrebne resurse za obezbeđivanje adekvatne podrške romskim porodicama.

ç