Marija Ilić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ustanova gerontološki centar Beograd

PERIODIKA

MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST KAO USMERENJE

Metodom analize i sinteze dva izveštaja o evaluacijama primene prepoznaje se zajednička potreba za promovisanjem međugeneracijske solidarnosti i dijaloga između dece i ostarelih članova društva kojima je potrebna podrška u lokalnim zajednicama. Predmet analize su: (1) Nacionalna strategija o starenju koju je donela Vlada Republike Srbije za period 2006-2015. sa predlozima za novi strateški okvir i (2) evaluacija primene programa Građansko vaspitanje kao obaveznog izbornog predmeta u osnovoj i srednjoj školi. Cilj rada je promovisanje međugeneracijske solidarnosti i društveno odgovornog ponašanja putem edukacije u školama u okviru predmeta Građansko vaspitanje. Očekivani rezultati su usmereni na promovisanju vrednosti koje vode ka solidarnosti o odgovornom i angažovanom životu dece i mladih u savremenom građanskom društvu. Dok se u okviru nastavnog predmeta Građansko vaspitanje previše insistira na pravima, a nedovoljno na obavezama, deca izbegavaju odgovornost. Rad na unapređenju međugeneracijske solidarnosti je prilika da decu pozovemo na odgovornost organizovanjem humanitarnih akcija i saradnjom sa predstavnicima lokalne zajednice.

ç