Maja Savić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

UTICAJ SOCIOKULTUROLOŠKIH FAKTORA NA ALKOHOLIZAM

Kako se istorija menjala, tako je svako vreme, mesto i svaka kultura imala precizno ispisane „kanoneˮ konzumiranja pića; od prvih naseobina iz kamenog doba, do velikih dvorana za gozbe u staroj Grčkoj, ili čuvenih kafeterija iz vremena prosvetiteljstva. Povezivanje alkoholnih pića sa alkoholizmom nije retka pojava. Sa stanovišta savremenog društva podrazumeva vrlo široku oblast koja se može posmatrati na različitim nivoima. Uključujući stručna lica iz mnogobrojnih naučnih oblasti sam pojam „alkoholizamˮ ostavlja prostora da se preispituje i istražuje kako bi se utvrdilo njegovo pravilno značenje i postavka u jednom sistemu. Jedno od glavnih pitanja koje se postavlja jeste kako determinisanu pojavu okarakterisati kao sui generis pojavu, ako se vodimo naučnim spisima i onim što nam je ponuđeno od strane stručnjaka? Iz ovog okvira ne može se izostaviti ni sociokulturna percepcija koja predstavlja „stvarnostˮ oko koje se postavlja pitanje alkoholizma i svega onoga što je čini kompetentnom za studioznije istraživanje i analizu. Analizom velikog broja komparativnih istraživanja dolazi se do zaključka da konzumacija alkohola kao i sam alkoholizam zaista jesu u najvećoj meri tvorevine kulture i stvar kulturološke percepcije. Iz tog razloga na to se mora obratiti pažnja i u zakonskim odredbama kao i u tretmanima lečenja ukoliko želimo da oni budu delotvorni u potpunosti.

ç