Marina Dojčinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fa­kul­tet za spe­ci­jal­nu edu­ka­ci­ju i re­ha­bi­li­ta­ci­ju Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du

PERIODIKA

SO­CI­JAL­NO PRED­U­ZET­NI­ŠTVO

Socijalno preduzetništvo je inovativan način da ljudi reše različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene i ekološke probleme u svojoj zajednici kroz svoj rad udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela. Ono je deo socijalne ekonomije i zahvaljujući njemu se rešavaju socijalni problemi, kroz upotrebu preduzetničkih principa. Prva socijalna preduzeća u Evropi formirana su u Italiji i nazvana su socijalne zadruge. Za razliku od zemalja Zapadne Evrope, srpska javnost se sa konceptom socijalnog preduzetništva upoznala tek nedavno. U radu se predstavlja koncept socijalnog preduzetništva i aktuelna situacija u Srbiji.

ç