Изабери језик:

Љубомир Стајић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Новом Саду

периодика

НАЧЕЛА ЕКОНОМСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Политика економске безбедности се обликује под дејством различитих фактора, зато се у процесу остварења тих циљева безбедности морају применити одређена руководна начела. Примена начела економске безбедности треба да омогуће да држава у целини али и њен систем безбедности буду стабилни, што подразумева да исти не уносе поремећаје у њеним привредним процесима. Начела о економској безбедности не треба да буду постављена апстрактно, изван датог друштвеног, економског, политичког, безбедносног, правног и социјалног амбијента. Њихову садржину безбедносна теорија уобличава узимајући у обзир прилике које владају у датом друштву. Политику националне безбедности треба конципирати тако да се целина постављених захтева у начелима економске безбедности што потпуније оствари, али се мора имати у виду да до одређених одступања мора доћи. Основни проблем при томе је јединствена, стална и уједначена, ничим спутавана примена ових начела истовремено.

периодика

БЕЗБЕДНОСНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Данашње време у безбедносном смислу карактерише деструкција широких размера и интензитета у скоро свим деловима друштва. Породица, дефинисана као основна ћелија сваког друштва често је угрожена и догађањима унутар ње где се одигравају, дуго скривана иживљавања насилника над слабијим, потчињеним члановима породице. Црне хронике су све чешће попуњене насловима о страшној судбини жртава насиља у породици. Насиље у породици, поготово његов безбедносни аспект по жртве, друштво и сам систем безбедности нису довољно истражени. Углавном се истраживао кривични, криминолошки, социолошки и правни аспект, док је безбедносни био запостављен због „тамне бројке“ криминалитета. Прва асоцијација код обичних грађана када се каже насиље у породици јесте ударање, премлаћивање, убиство, наношење било каквог физичког бола. О другим врстама насиља (сексуалном, психичком, економском и духовном) мање се говорило. Сви они појединачно али и синергијски имају широк дијапазон утицаја на појединца, друштво, државу па и међународну заједницу. У овом раду презентован је безбедносни аспект насиља у породици како по личност, друштво тако и сам систем безбедности. Такође, дат је приказ међународних и националних позитивноправних извора који уређују борбу против насиља у породици. Република Србија као потписница бројних међународних конвенција из ове области, преузела је на себе обавезу доношења националних правних аката којима ће уредити заштиту од насиља у породици, а последњи међу њима је и Закон о спречавању насиља у породици који је почео да се примењује 1. јуна 2017. године.