Ljubomir Kljakić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

VELIKA POLARIZACIJA Sociologija sars 2 Covid 19 kapitalizma

Rad se temelji na analizi dostupne građe o svojstvima i dimenzijama globalnog procesa koji se deklariše kao tekuća pandemija misterioznog virusa Sars 2 Covid 19 u periodu 2019-2021, kao i poznatim događajima koji su najavljivali ovaj zaplet od 2001. do 2019. Drugim rečima, na analizi toka događaja i nekih glavnih korporativnih aktera tog procesa koji je, praktično preko noći, sasvim u skladu sa „ljudskim likom“ doktrine „inkluzivnog kapitalizma“, omogućio travestiju svetskog (kapitalističkog) sistema u Sars 2 Covid 19 kapitalizma ili Corona kapitalizma. U radu se, nadalje, predstavljaju argumenti u prilog zaključka da korporativni napor da se svetsko i svako lokalno društvo radikalno polarizuje, da se sprovede radikalna socijalna, ekonomska, klasna, psihološka, zdravstvena, obrazovna, kulturna i svaka druga polarizacija, jeste osnovna karakteristika Sars 2 Covid 19 kapitalizma, odnosno globalnog procesa koji se deklariše kao tekuća pandemija Sars 2 Covid 19 u periodu 2019-2021. Velika svetska polarizacija ima za krajnji cilj da za vreme posle pandemije Sars 2 Covid 19, posredstvom Sars 2 Covid 19 kapitalizma ili Corona kapitalizma, uspostavi i osigura prostor za posthumanističku digitalnu diktaturu i svet u kome pretežan deo čovečanstva neće posedovati ništa, ali će biti srećan – što je krajnji cilj tekućih događaja, koji sa mnogo entuzijzma zagovara Klaus Švab, predsednik Svetskog ekonomskog foruma, glavni vidljivi ideolog i zagovornik takvog toka stvari. Za dve godine – od jeseni 2019. do jeseni 2021 – glavni akteri globalnog procesa koji se deklariše kao tekuća pandemija misterioznog virusa Sars 2 Covid 19, ostvarili su mnogo toga: legitimizovana je i legalizovana strategija transhumanisičke digitalne (i farmakološke) diktature, trajno je dekonponovana dosadašnja struktura svetske i svake lokalne ekonomije, nepovratno je narušena struktura sveta rada, stotine miliona ljudi ostalo je bez posla, uspešno je sproveden planetarni kolaps javnog zdravlja, umrlo je 6 miliona ljudi, uspešno je sprovedena suspenzija dosadašnjih demokratskih instituta i procedura, pod izgovorom „upravljanja krizom u uslovima vanrednog stanja“, izvršena je nova preraspodela svetskog bogatstva, a moć odlučivanja preuzele su korporativne, para-državne i državne oligarhijske grupe bez ikakve javne kontrole... itd. Globalni koruptivni savez konglomeratȃ finansijskog, farmaceutskog, informacionog i visoko-tehnološkog korporativnog kapitala sa vojno-industrijsko-naučno-obaveštajno-medijskim kompleksom kao svojim unutrašnjim jezgrom, jeste udarna pesnica i noseća snaga ovog toka događaja. Kao što je to najavljeno 1974-1976, u godini 2020. zaista se odigrala ona drama na talasnoj putanji istorije koja je na očigledan, svim vidljiv način pokazala i pokazuje da će novi poredak sveta, novi dolazeći svetski sistem, oko 2050. biti stabilizovan shodno akcijama koje se danas preduzimaju. Hoće li svet posle 2050. biti još mračnije mesto za život nego što je to danas, ili će biti bolji, ljudskiji, slobodniji i svet sa više jednakosti, u doslovnom smislu zasvisi od rezltata borbe i dubokih straukturalnih transformacija koje su na otvorenoj sceni eksplodirale 2019 - 2020 - 2021. godine.

ç