Izaberi jezik:

Ljubiša Mitović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ULOGA ELITA ZNANЈA U RAZVOJU TRANSGRANIČNE SARADNЈE I KULTURE MIRA NA BALKANU

Savremeni Balkan još uvek je prostor nedovršenog mira. Njegova pacifikacija i razvoj zavise od bržeg procesa regionalizacije i globalizacije, ali i promene strategije tranzicije i otvaranje prema elitama znanja kao akterima privrednog, društvenog i kulturnog razvoja zemalja ovog regiona. Dosadašnji tokovi u evrointegracijskim procesima pretežno su diktirani geostrateškim interesima, ali ne i razvojnim ciljevima. U radu se razmatraju akteri transgranične saradnje na Balkanu, sa posebnim osvrtom na ulogu elite znanja i nove dijaspore u regionalnom razvoju i afirmaciji kulture mira na ovom trusnom geopolitičkom prostoru. U fokusu je problematizacija teze o ulozi nove intelektualne dijaspore sa Balkana, koja je integralni deo globalnih transnacionalnih aktera društvenih promena u savremenosti i čiji kognitivni, inovativni i socijalni kapital - kroz proces povratne mobilnosti (cirkularnih migracija elita znanja) može doprineti bržem lokalnom, nacionalnom i regionalnom razvoju. U prilogu se ukazuje na visok kreativno-inovacioni potencijal nove balkanske dijaspore, oličen u elitama znanja, inovatora, menadžera, preduzetnika u svetu a koji novom mudrom politikom nomenklatura u regionu može biti uključen u program partnerstva za lokalni, nacionalni i regionalni razvoj. To zahteva redefinisanje vladajuće strategije zavisne modernizacije i kompradorskog upravljanja razvojem i zasnivanje nove autonomne politike društvenog razvoja oslonjen na domaću pamet („naše a svetskoˮ) na intenzivno unutarregionalno povezivanje/integraciju i reaktuelizaciju vrednosti lozinke „Balkan - balkanskim narodima!ˮ. Sociološka istraživanja sprovedena u poslednjih dvadesetak godina pokazuju sporost u procesima prekogranične saradnje u regionu, još uvek visok stepen razmene sa zemljama izvan regiona, a identitetska percepcija studentske populacije fokusirana je na nacionalnim ili evropskim vrednostima, dok je regionalna zapostavljena. Vreme je za promenu ovih prioriteta u identifikaciji koje će biti povezano i sa realnim procesima prekogranične saradnje i jačanja razumevanja i kulture mira na Balkanu.

ç