Izaberi jezik:

Lazar Đurović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd.

PERIODIKA

ANALIZA NAJBOLJIH PRAKSI ZAŠTITE UZBUNJIVAČA

Uspostavljanje zakonske zaštite uzbunjivača predstavlja relativno novo zakonsko područje regulisanja. Izuzimajući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, većina zakona o zaštiti uzbunjivača doneta je u poslednjih desetak godina. Imajući to u vidu, potrebno je naglasiti da još uvek ne postoji konsenzus o tome koja su rešenja najbolja u zaštiti uzbunjivača. Stručnjaci za ovu oblast su gotovo jednoglasni u stavu da “one size fits all” pristup ne može biti jednako delotvoran, upravo zbog razlika i specifičnosti koje u svakom društvu postoje. U tom smislu, i pitanje najboljih praksi se relativizuje: ono što je dobra praksa i što se pokazalo kao utilitarno u jednoj državi, ne mora nužno da odgovara i donese rezultate u nekoj drugoj. Ipak, određeni standardi i dobre prakse su se iskristalisale, prvenstveno u pogledu rukovodećih principa koje treba implementirati u zakonima koji regulišu zaštitu uzbunjivača. U radu dat je prikaz relevantnih praksi zaštite uzbunjivača u kontinentalnim, anglosaksonskim i mešovitim pravnim sistemima.

PERIODIKA

MIGRANTSKA KRIZA U EVROPI: NA RAZMEĐU NACIONALNIH I FILANTROPSKIH MOTIVA

U radu je analizirana aktuelna migrantska kriza, kroz istorijske, normativne i institucionalne korelate. Rad je koncipiran u dve istraživačke jedinice. U prvoj, koautori analiziraju normativni dizajn međunarodnih migracija i ponašanje evropskih institucija u aktuelnoj krizi. Autori polaze od teze da migracionu platformu Evropske unije karakteriše odsustvo sistemskog pristupa, ad hoc reakcije i davanje prioriteta očuvanju evropskih i nacionalnih granica u odnosu na zaštitu ljudskih prava. Druga istraživačka celina posvećena je analiziranju uloge Srbije u međunarodnim migrantskim tokovima, koji su se slili u Evropu tokom 2015. godine.

ç