Изабери језик:

Косара Стевановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Београд

периодика

СПОНА ИЗМЕЂУ ИДЕОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА

Спона између тероризма и организованог криминалитета је једна од највећих претњи глобалној безбедности од краја 20. века, што је највидљивије у сарадњи између терористичких група и група које се баве илегалном трговином дрогом. Главни теоријски проблем у истраживању овог споја је објаснити разлику у различитим мотивацијама терористичких група и организованих криминалних група. Наиме, мотивација за тероризам је увек идеолошке природе и он је оријентисан на изазивање дубинских политичких и друштвених промена. С друге стране, мотивација за организовани криминалитет је материјална добит која се остварује помоћу илегалне активности. Питање које извире из ове концептуалне разлике је – како ове групе, које се толико разликују у оријентацијама и циљевима, успеју да успоставе успешну сарадњу? У овом раду, аутор ће пробати да понуди одговор на то питање из позиције теорије рационалног избора. Из перспективе рационалног избора, актери се понашају на такав начин, који ће им донети највише користи, уз што мањи трошак. С обзиром на то, аутор сматра да и припадници терористичких и организованих криминалних група доносе своје одлуке на основу анализе добити и трошка. Да бисмо тестирали ову хипотезу, у раду смо најпре усмерени на деконструкцију концепта идеологије и осветљавање њених главних функција у рационализацији и мотивисању актера на делање. Идеологија је контроверзан термин, чије значење варира од скупа уверења у генералном смислу, до лажне свести чији је циљ да одржава интересе владајуће друштвене класе. Наш циљ овде је да осветлимо ове функције идеологије и да покажемо да је идеологија увек била, и остала, алат за остваривање интереса неке друштвене групе, било владајуће или неке мањинске политичке групе. С друге стране, сматра се да је организовани криминалитет илегална активност вођена од стране рационалних актера ради остваривања материјалне добити помоћу илегалних метода као што су насиље, претње насиљем и корупција. Након анализе концепата идеологије и организованог криминалитета, рад осветљава природу и типове веза између терористичких и организованих криминалних група у пракси. Аутор сматра да оба типа ових група, посматрани као рационални актери, имају много разлога и интереса за сарадњу, као што су размена знања и добара, али и истих транспортних рута.

периодика

ВЕЗА ИЗМЕЂУ НИВОА ОБРАЗОВАЊА И ТЕРОРИЗМА

Предмет рада је веза између нивоа образовања и учествовања у тероризму и одговор на питање да ли постоји директна веза између нивоа образовања и тероризма. Наиме, упркос мишљењу јавног мњења да су терористи необразовани, емпиријска истраживања показују управо супротно – да су они у просеку образовани припадници средње класе. Рад најпре сагледава управо та истраживања која указују на везу између високог образовања и тероризма и потом прави преглед различитих теорија које објашњавају ове резултате. Након тога, ауторка користи теорију рационалног избора и генералну теорију напора да објасни своју тезу да је веза између високог образовања и тероризма посредована социоекономским условима у држави, те да не постоји директна веза између нивоа образовања и учествовања у тероризму. На крају рада уместо закључка нуде се неке препоруке које могу да се примене у систему образовања, а у циљу смањивања могућности од појаве тероризма.