Izaberi jezik:

Katarina M. Štrbac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za strategijska istraživanja, Beograd

PERIODIKA

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP NAUKAMA BEZBEDNOSTI I ODBRANE

Savremen pristup naukama bezbednosti i odbrane podrazumeva praćenje, analizu, projektovanje i primenu saznanja i rezultata šireg spektra nauka. Naučne oblasti koje su zastupljene u zahtevu multidisciplinarnosti kreću se od društveno-humanističkih, preko tehničkih do medicinskih nauka. Zašto je neophodno imati multidisciplinarni pristup? Svaki učesnik procesa planiranja odbrane u funkciji implementacije primenjenih znanja iz ove složene društvene oblasti, mora da u polazne analitičke osno­ve inkorporira ne samo iskustveni aspekt, već i da pronikne u naučnu vizuru projektovane i predvidive budućnosti u oblastima koje utiču na savremen pri­stup nauka odbrane. Može se reći da poseban tok koji utiče na kreiranje savremenog pristupa naukama od­brane jeste globalizacija sa svojim derivatima, ge­opolitikom, internacionalnim pristupom pitanjima bezbednosti i odbrane kao i pojava van institucionalnih pretnji i njihova asimetričnost. U radu je predstavljen deo faktora koji izazivaju složenu interdisciplinarnu strukturu savremenih nauka od brane.

 

PERIODIKA

GLOBALNE BEZBEDNOSNE TRANSFORMACIJE: EKSPLANATORNI POTENCIJAL SAVREMENIH PRISTUPA MEĐUNARODNOJ BEZBEDNOSTI

Analiza konceptualne evolucije i glavnih odlika aktuelnih pristupa fenomenu međunarodne bezbednosti, sa svom inter­pretativnom raznolikošću teoretskog „pejzaža“ u periodu od II svetskog rata do sada, dozvoljava adekvatnije načelno sagledavanje implicitnih i eksplicitnih dimenzija odnosa između bezbednosne teorije i bezbednosne prakse. Kritičko identifikovanje problematičnih zona te relacije bi, sa jedne strane, ukazalo na potencijalne smernice novog poimanja bezbednosti u eri globalizacije (konceptualno udaljavanje od države kao jedinog referentnog objekta studija bezbednosti) i, sa druge strane, omogućilo preciznije profilisanje strateških orijentira srpske bezbedno­sne agende na domaćem, regionalnom i svetskom nivou.

 

PERIODIKA

IZAZOVI VATIKANA NA BALKANU: JAČANJE KATOLIČKE CRKVE U 2015 I DALJE

Prikaz knjige: Mateo Albertini, Kris Delizo, Izazovi Vatikana na Balkanu: Jačanje katoličke crkve u 2015 i dalje, www.balkananalysis.com, 2015, str. 250.

IZAZOVI VATIKANA NA BALKANU: JAČANJE KATOLIČKE CRKVE U 2015 I DALJE

Prikaz knjige: Mateo Albertini, Kris Delizo, Izazovi Vatikana na Balkanu: Jačanje katoličke crkve u 2015 i dalje, www.balkananalysis.com, 2015, str. 250.

ç