Jovan Janjić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Dr Jovan Janjić – naučni saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu posebno je usredsređen na istraživanja koja se tiču uloge kulture i Crkve u društvu, formiranja identiteta, negovanja kulture sećanja i istraživanje dogadjaja i pojava iz nacionalne istorije u kontekstu opšte istorije. Na tom polju posebno se ističu njegove monografije: Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu: (1945-2000). Beograd: „Novosti“, 2018; 958 str., ilustr. ISBN 978-86-7446-272-0. [COBISS.SR-ID 267653388]; Svetlonosac u mraku: Sveti ispovednik Varnava (Nastić). Beograd: J. Janjić, 2018. 241 str., ilustr. ISBN 978-86-910209-6-5. [COBISS.SR-ID 261717260]; Budimo ljudi: reč patrijarha Pavla. Niš: Zograf, 2006. 208 str., faks. ISBN 86-7578-149-0. [COBISS.SR-ID 135147276]; Izdržimo na uzanom putu: poruke patrijarha Pavla. Beograd: Vukotić media, 2020. 207 str. ISBN 978-86-81510-15-5. [COBISS.SR-ID 20701961]; monogrfafska studija Kosovski zavet: srpski savez sa Bogom. Nikšić: Institut za srpsku kulturu, 2019. 117 str., ilust. ISBN 978-9940-720-29-2. [COBISS.SR-ID 38230544]... Objavio je više desetina radova.
Na Institutu za političke studije zaposlen od 16. septembra 2021. godine. Pre toga bio zaposlen na Fakultetu za poslovne stuidije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu. Predavao još na Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu i na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu.

PERIODIKA

REHABILITOVANJE NDH UMANJIVANjEM BROJA ŽRTAVA U JASENOVCU

Za razliku od Nemačke, koja je na više načina iskazala i preuzela odgovornost za Drugi svetski rat – kroz izjave njenih predstavnika, isplate reparacija i materijalne satisfakcije žrtvama rata, ali i na razne simbolične načine (odavanjem pošte žrtvama), od kojih je najpoznatiji onaj iz 1971. godine, kada je njen tadašnji kancelar Vili Brant, prilikom zvanične posete Poljskoj, klekao pred spomenikom Poljacima palim u Drugom svetskom ratu kao žrtve nacizma – Hrvatska izbegava da iskaže odgovornost za zločine, pogotovo za zločin genocida Nezavisne Države Hrvatske (NDH), saradnice nacističke Nemačke. Pritom, savremena Hrvatska (njena istoriografija, publicistika i njeni znaničnici) nastoji da umanji broj žrtava stradalih pod patronatom ustaške klerofašističke države, posebno u jednom od najvećih logora u okupiranoj Evropi, u Jasenovcu. Na taj način, revizijom istorije, rehabilituje se NDH. A time se, pre svega, onemogućava istorijsko pomirenje između potomaka žrtva i potomaka počinioca zločina genocida. Odražava se to na ukupne odnose između Srba i Hrvata.

ç