Jovan Berić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

OBRAZOVNA POLITIKA REPUBLIKE SRBIJE – IZMEĐU INTEGRATIVNOG I INKLUZIVNOG MODELA

Politika inkluzivnog obrazovanja je neophodan segment koji se mora adekvatno sprovesti ukoliko težimo stvaranju humanijeg, pravednijeg i tolerantnijeg društva, društva sa demokratskim vrednostima koje će svim pojedincima i grupama omogućiti priliku da dosegnu i iskažu svoje maksimalne potencijale. Kako se navedene vrednosti i načela usvajaju u najranijem dobu, obrazovni proces će u velikoj meri kreirati stavove generacija koje dolaze. Stoga se inkluzija treba sagledati ne samo u pogledu poboljšanja vaspitno-obrazovnog sistema, već i u pogledu stvaranja jednog boljeg, humanijeg i pravednijeg društva. Imajući u vidu da nastavnici predstavljaju aktere koji svojim znanjima, iskustvima i stavovima mogu značajno oblikovati inkluzivnu praksu, tokom rada se razmatraju rezultati različitih istraživanja o stavovima nastavnika o inkluzivnom obrazovanju nakon uvođenja inkluzije u obrazovni sistem Republike Srbije. Istraživanja ukazuju da postoje brojne barijere i problemi za adekvatnu implementaciju obrazovne inkluzije. Tu treba izdvojiti neadekvatno inicijalno obrazovanje nastavnika, nedovoljnu posećenost obuka i njihov kvalitet, te u skladu sa tim nedovoljne kompetencije nastavnika, zatim neprilagođene tehničke uslove rada, manjak sistemske podrške i nedovoljnu uključenost ključnih aktera. Pomenute barijere mogu dovesti do opadanja motivacije nastavnika za rad, osećaja iscrpljenosti, stresa, a zatim i do sindroma sagorevanja koji će se negativno reflektovati na kvalitet obrazovanja. Iz svega navedenog možemo zaključiti da se u Republici Srbiji pre može govoriti o integraciji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u redovan obrazovni sistem, nego o njihovoj inkluziji. Treba imati u vidu da su analizirana istraživanja uglavnom vezana za jednu jedinicu lokalne samouprave, te da u narednom periodu treba raditi na sprovođenju sveobuhvatnijih istraživanja koja će obuhvatiti veći uzorak na teritoriji Republike Srbije i detaljnije identifikovati ključne barijere i prepreke.

PERIODIKA

ANALIZA KONCEPTA INKLUZIJE U KONTEKSTU OBRAZOVNE POLITIKE

Politika inkluzivnog obrazovanja deo je šire politike stvaranja inkluzivnijeg, pravednijeg, humanijeg, tolerantnijeg i demokratičnijeg društva. S obzirom na to da deca kroz obrazovanje usvajaju brojne stavove koji će oblikovati njihov život u budućnosti veoma je važno adekvatno pristupiti procesu inkluzivnog obrazovanja. Budući da se poslednjih godina u pogledu implementacije ovog procesa vode brojne rasprave svrha ovog rada je da postavi jasne teorijske temelje, definiše pojam i otkloni nejasnoće u odnosu da slične termine, kako bi se mogla formulisati jasna obrazovna politika i preduzeti mere za njenu adekvatnu primenu. U skladu sa tim u prvom delu rada pravi se distinkcija između medicinskog i socijalnog modela, a zatim se razmatraju teorijski pravci i principi na kojima se zasniva koncept inkluzije. U tom kontekstu analizirana su i međunarodna dokumenta koja čine osnovu za kreiranje nacionalnih inkluzivnih obrazovnih politika. Imajući u vidu da je svrha ovog koncepta da se kroz njegovu operacionalizaciju i implementaciju poboljša položaj marginalizovanih grupa, u poslednjem delu rada jasno su određene ključne odlike inkluzivnog obrazovanja, te je napravljena distinkcija u odnosu na pojam integracije. Analiza naučne literature, kao i međunarodnih dokumenata dovodi do zaključka da je obrazovna inkluzija jedan dinamičan proces koji ne podrazumeva samo uključivanje marginalizovanih društvenih grupa kroz pravnu regulativu u redovne škole, već permanentan rad na prilagođavanju okoline i društva potrebama tih grupa. Takođe, zaključuje se da je nemoguće kreirati potpuno inkluzivni sistem. Stoga je važnije stvoriti ekonomske, političke i društvene uslove koji će pružiti jednake mogućnosti i šanse za razvijanje maksimalnih potencijala svake individue. Ovaj rad treba da pruži doprinos ne samo naučnoj zajednici, već i nastavnicima i donosiocima odluka kako bi bolje razumeli koncept i trasirali put za sprovođenje pre svega obrazovnih, ali i svih drugih politika u društvu. Obrazovanje je temelj svake nacije, a put kojim deca prođu tokom školovanja odrediće njihovu budućnost.

PERIODIKA

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANjE I SOCIJALNA POLITIKA

Kompanije posluju u određenom društvenom okruženju, te se njihovo poslovanje mora razmatrati ne sme samo sa stanovišta ekonomskih ciljeva, već i sa aspekta posledica koje takvo poslovanje može proizvesti na društvenu i prirodnu okolinu u kojoj kompanija posluje. Drugim rečima, neophodno je da kompanije, pored ekonomskih, razmatraju i društvene i ekološke posledice svojih odluka. Stoga, socijalna politika, kao delatnost koja se bavi životnim i radnim uslovima ljudi i njihovim unapređenjem, treba više pažnje da posveti ovom konceptu. U radu je najpre sažeto predstavljen razvoj ovog koncepta, način na koji su ga različiti autori definisali i kritikovali, a potom se dovodi u vezu sa socijalnom politikom kako bi se ukazalo na značaj društveno odgovornog poslovanja kao preventivne delatnosti socijalne politike. Imajući u vidu da kompanije prevashodno koriste ovaj koncept iz vlastitih interesa, ovim radom ukazuje se na važnost uključivanja svih aktera koji bi komplementarno radili na razvoju i promociji društveno odgovornog poslovanja kako bi se podigla svest svih članova društva. Stožer takvog okupljanja treba da predstavljaju teoretičari i praktičari iz oblasti socijalne politike, jer će se posledice neodgovornog poslovanja odraziti na životne i radne uslove ljudi. Sa druge strane, društveno odgovornim poslovanjem moguće je delovati na socijalnu sigurnost ljudi i poboljšati njihovu životnu i radnu okolinu.

ç