Izaberi jezik:

Jovan B. Dušanić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola za poslovne studije, Beograd.

PERIODIKA

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA KAO IZGOVOR ZA POGREŠNU DOMAĆU EKONOMSKU POLITIKU

Danas kada se srpska privreda nalazi u kolapsu naša politička i ekonomska upravljačka elita sve ekonomske probleme tretiraju kao posledicu svetske krize, a ozbiljnija analiza naše ekonomske zbilje pokazuje da je katastrofalno stanje u srpskoj privredi posledica, pre svega, pogrešne ekonomske politike, a svetska ekonomska kriza samo je ubrzala i zaoštrila neizbežno suočavanje sa surovom istinom da računi za neodgovoran rad, pre ili kasnije, obavezno stižu na naplatu.

PERIODIKA

OKLEVETANA DRŽAVA I PRAKTIČNA KINA

Koreni aktuelne krize kao i one iz 30-ih godina prošlog stoleća nalaze se u trijumfu (neo)liberalnog kapi­talizma, to jest ekonomskog darvinizma kao prava jačeg, moćnijeg, egoističnijeg i pohlepnijeg. Liberalni kapitalizam zagovara nesputano delovanje tržišta i radikalno povlačenje države iz ekonomske sfere. Neoliberalizam je savremeia formula kapitalizma koji se zasniva na vrednostima klasičnog liberalnog kapitalizma (na slobodnom tržištu, individualizmu i privatnoj svojini) i ignoriše bilo kakvu nacionalnu osobenost, socijalnu odgovornost, te moral i etičke principe. Bogatstvo manjeg broja jakih i moćnih (i sve egoističnijih i pohlepnijih) raste na račun siromaštva većine u svetu, gde ogromna masa ljudi ostaje van procesa rada.

PERIODIKA

NEOLIBERALIZAM I PRERASPODELA BOGATSTVA

Velike nejednakosti u raspodeli i bogatstvu nisu posledica aktuelne globalne krize, ali su one u njoj došle do još većeg izražaja. Do sve većeg raslojavanja dolazi kako među državama tako i među građanima jedne države. Veli­ko raslojavanje i nejednakosti neprihvatljivi su ne samo s moralnog stanovišta, te sa stanovišta ideala jednakih mogućnosti, nego i stoga što one u sebi kriju ogromne ekonomske i političke opasnosti.

PERIODIKA

RAZMENA MIŠLJENJA UMESTO OBRAČUNA

Rasprava povodom teksta "Neoliberalizam - ekonomska neefikasnost uz socijalnu neodgovornost i moralnu neosetljivost", poslatog Akademiji ekonomskih nauka (AEN).

ç