Jelena Vuković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGOM KLUBA ZA STARE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Usluga kluba za stare nije prepoznata u Zakonu o socijalnoj zaštiti, međutim on ostavlja mogućnost za obavljanje svih onih delatnosti koje nisu izričito predviđene zakonom, a koje pospešuju usluge u okviru sistema socijalne zaštite. Takva mogućnost je iskorišćena kada je u pitanju usluga kluba za stare, pa se tako na teritoriji Grada Beograda ona pruža u 27 objekata za oko 7500 korisnika u okviru radne jedinice Gerontološkog centra Beograd.U okviru usluge kluba, pružaju se dodatne usluge koje su za potrebe ovog istraživanja definisane kao usluge u užem smislu. U prvom delu rada sačinjen je osvrt na pravni okvir koji reguliše funkcionisanje klubova za stare na teritoriji Grada Beograda, a zatim su opisani i analizirani osnovni elementi ovog koncepta. U centralnom delu rada prikazani su rezultati zadovoljstva korisnika usluge kluba za stare na teritoriji Grada Beograda. Osnovni zaključci ukazuju na to da sukorisnici usluge kluba za stare zadovoljni kvalitetom pružene usluge i onim što njeno korišćenje za njih znači. Ipak, izdvajaju se segmenti koji zahtevaju preispitivanje radi unapređenja i podizanja kvaliteta usluge na viši nivo.

ç