Izaberi jezik:

Jelena Vujanović

Jelena Vujanović je istraživač-saradnik na Institutu za političke studije, konsultant za politički marketing i PR i urednik neprofitnog portala pokreni.rs. Njena oblast interesovanja su politički marketing, izborne kampanje, odnosi sa javnošću i organizacija političkih partija.

Osnovne i master studije završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao jedna od najboljih u generaciji, a trenutno piše doktorsku disertaciju na temu „Model tržišno orijentisane partije u političkom marketingu: Teorijske kontroverze i problemi empirijskog istraživanja (Studija slučaja – partijski sistem Republike Srbije 2008-2020)“, za šta je od 2020. do 2022. bila i stipendista Ministarstva.

Tokom profesionalne karijere Vujanović je, između ostalog, bila angažovana kao stručni saradnik u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade Republike Srpske (2015-2017), direktor Medijske službe Dveri (2018-2020), konsultant za odnose sa javnošću i politički marketing nekoliko političkih subjekata i lokalnih samouprava (2020-), te istraživač saradnik na Institutu za političke studije (od 2023).

PERIODIKA

PUBLICITET U MEDIJIMA I ODNOSI SA JAVNOŠĆU KAO ELEMENT STRATEGIJE POLITIČKOG MARKETINGA PARTIJA I KANDIDATA ZA PARLAMENTARNE I PREDSEDNIČKE IZBORE 2022. GODINE

Izbor oblika promocije i kreiranje poruka u okviru njih u skladu sa ciljem kampanje čine važan element strategije političkog marketinga. U fokusu ovog rada su odnosi sa javnošću i publicitet u medijima kao oblici promocije u okviru strategije političkog marketinga učesnika na parlamentarnim i predsedničkim izborima u Republici Srbiji 2022. godine. Rad polazi od pitanja koje aktivnosti odnosa sa javnošću i privlačenja publiciteta su partije i kandidati sprovodili, da li je fokus ovih oblika promocije bio na temama i politikama, imidžu kandidata i lidera ili konfrontaciji sa konkurentima, te kako se to uklapa u njihovu cjelokupnu strategiju političkog marketinga. Za potrebe istraživanja analiziraćemo sadržaj svih priloga o akterima kampanje na portalima novinskih agencija Beta i Tanjug u periodu od 11. do 31. marta 2022. godine i prisustvo na naslovnim stranama dnevnih novina, te sprovesti intervjue sa predstavnicima izbornih lista. Istraživanje će se osvrnuti i na pitanje uticaja sukoba u Ukrajini na publicitet učesnika kampanje i mogućnost da sprovedu sopstvene strategije odnosa sa javnošću.

PERIODIKA

ULOGA REM-A U MONITORINGU IZBORNIH KAMPANJA U SRBIJI – IZBORNE KAMPANJE 2016., 2017. I 2018. GODINE

U ovom radu izvršićemo analizu rada REM-a u pogledu nadzora elektronskih medija u toku izbornih kampanja 2016, 2017. i 2018. godine. Cilj ovog rada je prvo, da utvrdi zašto Savet REM-a nije objavio izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom izborne kampanje za parlamentarne izbore 2016. i da li je i kako REM vršio nadzor nad radom emitera tokom izborne kampanje za predsedničke izbore 2017. i lokalne izbore 2018. godine. I drugo, da utvrdimo da li je takvo delovanje Saveta REM-a posledica lošeg zakonskog okvira ili nečeg drugog, te da li postoji prostor za poboljšanje rada REM-a u pogledu obezbeđivanja pravila o zastupljenosti na elektronskim medijima u toku izbornih kampanja, koji su važan segment pravila za fer izbore. U tom smislu analiziraćemo zakonski okvir koji se odnosi na rad REM-a u toku izbornih kampanja, delovanje Saveta REM-a u izbornim kampanjama koje su predmet ovog rada, prethodne prakse ovog tela u toku izbornih kampanja i pokušaćemo da damo određene preporuke za poboljšanje regulatornog okvira i načina rada REM-a u izbornim kampanjama.

PERIODIKA

SAJTOVI POLITIČKIH PARTIJA U SRBIJI U IZBORNIM KAMPANЈAMA 2016. I 2017. GODINE

Prisustvo na Internetu i posjedovanje zvaničnog internet sajta političke partije/organizacije danas je postala nužnost. Mnogi su mislili da će upravo taj novi aspekt komunikacije i predstavljanja popraviti narušen odnos partija sa građanima i vratiti njihovu primarnu ulogu – da artikulišu interese društvenih grupa i pretvaraju ih u političke zahtjeve. Danas već možemo postaviti pitanje da li su takva predviđanja bila previše optimistična. Nama se čini da su određene promjene prisutne, ali da partije generalno koriste svoje zvanične sajtove kao „oglasne ploče“, kako ih je nazvao Domagoj Bebić, a ovim istraživanjem ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje da li je to zaista tako. Pokušaćemo, dakle da istražimo: kako su političke partije/organizacije u Srbiji koristile svoje zvanične veb sajtove u kampanji za parlamentarne izbore 2016. godine?; Da li je u tom pogledu došlo do nekih promjena u kampanji 2017. godine?; Koliko se sajtovi partija u Srbiji razlikuju od sajtova političkih partija u zapadno-evropskim državama? Samo istraživanje se metodološki bazira na analitičkom okviru koji je dao Kristian Vakari u svojoj studiji „Digitalne politike u Zapadnim demokratijama: Komparativna studija“, što ćemo detaljnije objasniti u samom radu.

ç