Изабери језик:

Јелена Сладојевић-Матић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникацијe

периодика

ТРАНСФОРМАЦИОНО/ХАРИЗМАТИЧНО ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИОНА СПРЕМНОСТ СЛЕДБЕНИКА

Бас (Bass, 1990) je предложио класификацију стилова лидерства у оквиру које дефинише трансформационо, трансакционо и laisez-faire лидерство (које заправо подразумева изостанак лидерског фактора). У овом раду бавићемо се анализом трансформационог стила лидерства чија је основна карактеристика харизматичан утицај на следбенике. Из тог харизматичног утицаја произилази и висока мотивациона спремност следбеника да аутентично следе визију трансформационог лидера. Истраживања показују да трансформациони стил лидерства високо корелира са мотивационом спремношћу следбеника (Bovey & Hede, 2001).У раду ћемо такође дискутовати принципе етичког лидерства (поштовање следбеника, служење следбеницима, принцип правичности, искреност у односу са следбеницима, утицај на изградњу и развој заједнице) и повезати примену ових принципа са карактеристикама трансформационог лидерског стила у који су уткани управо ови наведени принципи лидерске етичности. Мотивациона спремност следбеника односи се пре свега на отвореност према променама и спремности на промене, што је у условима модерног пословања али и у ширем друштвеном и социјалном контексту предуслов развоја сваке организација или система. Фокус рада је на динамици размене између лидера и следбеника у циљу што ефикасније реализације циљева уз уважавање етичких принципа лидерства. Претпоставка је да успостављање овакве динамике односа може имати позитиван утицај на системе и организације у којима су лидери делатни али и на ширу друштвену заједницу. Неки од фактора које ћемо у раду дискутовати, значајно превазилазе контекст корпоративног функционисања и могу се истраживати и у оквиру других друштвених и социјалних организација и политичких странака.

периодика

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И СТИЛОВИ УПРАВЉАЊА

Ранија истраживања су показала да постоје слабе до умерене везе између готово свих особина личности лидера и њихових стилова управљања. Циљ овог рада је био да се ови налази провере уз коришћење домаћих инструмената за мерење ова два конструкта. На узорку од 249 руководилаца са свих нивоа управљања у склопу процеса екстерног организационог саветовања у две организације примењена су два инструмента: 1) ХЕДОНЦА који мери пет фактора из модела Великих 5 (eмоционалну стабилност (Н), екстраверзију (Е), отвореност (О), добродушност (А), савесност (Ц), и црту поштења (Х) из модела Великих 6, те црту интегрисаности (Д); 2 Tест лидерских стилова - ТТЛ тест који мери три базична лидерска стила – Трансформациони стил - ТС (харизма, инспирација, интелектуална стимулација, развој потенцијала), Трансакциони стил - ТА (контингентно награђивање и кажњавање), те Лесе-фер стил ЛФ (делегирање). Резултати су анализирани на два начина: каноничком корелационом анализом (КК) и дискриминационом анализом (КДФ). Обе анализе су дале интерпретативно сличне резултате. Испитаници са доминантно трансакционим стилом управљања су стабилнији, савеснији, екстравертнији и интегрисанији. Трансформациони лидери су добродушнији, поштенији и отворенији за искуство. Резултати су у складу са ранијим налазима и теоријским очекивањима. Основни недостатак рада је то што је истраживање обухватало само две организације, па организациона култура може имати јак утицај на резултате. У складу са тим, у будућим истраживањима је потребно укључити различите организације са различитом организационом културом.