Jeca A. Nedeljkov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autonomni ženski centar, Beograd.

PERIODIKA

POSTUPANJE PREMA NASILNICIMA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

Radeći na zaustavljanju nasilja nad ženama u partnerskim odnosima i decom u porodici, autorke su zaključile da se efaksna zaštita žrtava u centru za socijalni rad u skladu sa ovlašćenjima organa starateljstva, može ostvariti jedino ukoliko se istovremeno sprovode i socijalne intervencije prema nasilnicima. Preduslov za to je da se poznaju karakteristike nasilnika i razlozi zbog kojih bira nasilno ponašanje. Prikupljanje informacija o nasilju od nasilnika sprovodi se kroz struktuirani intervju, uz insistiranje na preuzimanju odgovornosti za svoje nasilno ponašanje. Osim mera zaštite za žrtve nasilja u porodici, centar za socijalni rad ima na raspolaganju niz socijalnih intervencija prema nasilniku koje doprinose zaustavljanju nasilja i prevenciji budućih nasilnih incidenata. Da bi sproveli sve raspoložive socijalne intervencije prema nasilniku stručni radnici/e treba da prepoznaju taktike nasilnika prema njima. Te taktike su iste kao one koje nasilnik koristi u odnosu na svoje žrtve.

ç