Изабери језик:

Је­ле­на Ло­пи­чић Јан­чић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Фа­кул­тет за ме­ђу­на­род­ну по­ли­ти­ку и без­бед­ност, Уни­вер­зи­тет Уни­он−Ни­ко­ла Те­сла, Бе­о­град