Izaberi jezik:

Je­le­na Lo­pi­čić Jan­čić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fa­kul­tet za me­đu­na­rod­nu po­li­ti­ku i bez­bed­nost, Uni­ver­zi­tet Uni­on−Ni­ko­la Te­sla, Be­o­grad

PERIODIKA

KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC I KRŠENЈE MEĐUNARODNOG PRAVA

Kao predmet rada u članku se obrađuje problematika međunarodnopravnog aspekta koncentracionog logora Jasenovac, najvećeg logora u okupiranoj Jugoslaviji. Cilj ovog rada je da se ustaški koncentracioni logor prikaže sa međunarodnopravnog aspekta, koji u literaturi nije dovoljno obrađen, kao i da se na ovaj način suprotstavi pokušajima poraženih nacističkih strana da se izvrši revizija Drugog svetskog rata, uključujući i minimiziranje statusa Jasenovca da nije bio logor smrti nego radni logor, kao i pokušaju drastičnog smanjenjenja broja žrtava. Nacistička Nemačka i fašistička Italija koje su izvršile agresiju na Jugoslaviju i istu okupirale, formirale su kvislinšku državu tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku. Na taj način su izvršile kršenje čitavog niza međunarodnih konvencija o ratnom pravu. Marionetska tzv. Nezavisna Država Hrvatska je donela čitav niz rasističkih i nacističkih zakona i uredaba na osnovu kojih se vršila fizička likvidacija Srba, Jevreja, Roma, antifašista i svih drugih koji nisu prihvatali ustašku vlast. U radu je primenjen istorijsko pravni metod, zatim komparativni metod kao i pozitivnopravni metod. Navedeni su najvažniji rasistički i nacistički zakoni i uredbe tzv. Nezavisne Države Hrvatske koji su se odnosili na genocid i ratne zločine nad Srbima, Jevrejima, Romima i antifašistima. Takođe su obrađene tadašnje važaće međunarodnopravne konvencije koje su se odnosile na ratno pravo. Navedena masovna i svakodnevna fizička likvidacija se vršila u brojnim koncentracionim logorima, a najviše u logoru smrti Jasenovac. Obrađen je i stav Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, kao i Vatikana prema genocidu nad Srbima, Jevrejima, Romima i drugim koji nisu bili po volji ustaškoj vlasti.

ç