Izaberi jezik:

Jelena D. Jerinić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU U SRBIJI – DOPRINOS DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA I ANALIZI PRAVNOG OKVIRA

U nameri da predstavi osnovne karakteristike domaćeg pravnog okvira kojim je uređeno zapošljavanje u različitim organizacijama tzv. javnog sektora, autorka daje osnovne napomene o značenju pojmova koji se u vezi sa ovom temom najčešće koriste u javnosti. U određivanju tih pojmova, ona polazi od važećih propisa i strateških dokumenata i ukazuje na razlike između obuhvata tih pojmova, kao i na razlike i eventualne nedostatke u njihovom određenju u tim dokumentima. Pored toga, u tekstu je dat kratak prikaz osnovnih odredaba o zapošljavanju u identifikovanim različitim organizacionim oblicima, odnosno identifikovana su četiri različita pravna režima koja se primenjuju na zapošljavanje u organizacijama javnog sektora. U okviru zaključnih razmatranja, istaknuti su glavni nedostaci važećeg pravnog okvira koji se ogledaju pre svega u: nepostojanju zvanične tipologije organizacionih oblika, odnosno nekonzistentnost u određivanju statusa pojedinih organizacija, što za sobom povlači i razlike u pravnom režimu, u ovom slučaju, zapošljavanja; širokim mogućnostima za izuzimanje pojedinih organizacionih oblika iz opšteg režima zapošljavanja; kao i mogućnostima za izostavljanje uobičajene procedure zapošljavanja, čak i u okviru opšteg režima državno-službeničkog sistema.

ç