Jasna Milošević-Đorđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd.

PERIODIKA

Hybrid Civic Activism as a Tool for Building Social Inclusion

Modern democracies around the world are threatened by growing political populism and intolerance. This fact is prominent especially in the Balkan region, where the effect of violent ethnic conflict is still present. Empirical data from this region registered low level of political engagement, high ethnic stereotyping and distance toward non-majority groups. We examined the effects of activism in real and virtual worlds on social distance toward minority groups, and how it is mediated by belief in a just world, political interest, political anomie and cynicism. We employed analysis of national representative survey data on adult citizens, collected through face to face method in Serbia in 2017 (N=1258). Survey design has been used to investigate the extent to which common forms of online/offline civic activity mediated by different psychological constructs foster offline forms of social inclusion of marginal groups. Results confirmed that both online and offline activities can have a positive effect on social inclusion in real world by reducing political anomie and cynicism and belief in a just world, and increasing political interest. This research highlights the importance of fostering different types of civic activism because the impact of political engagement in the real and even more in the virtual world leads to a reduction of social distance toward minority groups in reality. Data suggested that broadening platforms for civic engagement could be an effective strategy in building social inclusion.

PERIODIKA

OBELEŽJA NACIONALNOG IDENTITETA U SRBIJI

Složeni društveni pojmovi su često različito definisani i njihovom proučavanju se pristupa sa stanovišta različitih naučnih disciplina. U ovom radu nastojali smo da klasifikujemo različite teorijske koncepte nacionalnog identiteta, i da ispitamo dominantno stanovište, koristeći kvantitativno istraživanje na reprezentativnom uzorku građana Srbije. Dakle, pokušali smo da otkrijemo šta znači nacionalni identitet i koje je shvatanje najprisutnije kod građana Srbije, na šta najčešće masle kad kažu da pripadaju određenoj naciji i da su za nju vezani. Rezultati ukazuju na nepromenjeni trend. Najprisutnija shvatanja nacionalnog identiteta su primordijalistička. To znači da su osnovna obeležja nacionalnog identiteta jezik, poreklo, zajednička sudbina i istorija, loza, religija, i da se ona grupišu u jedno najvažnije značenje. Potom, dolazi druga grupa značenja poznata kao instrumentalistička (moderna, zapadna značenja), u koja spadaju zajednički politički interes, državna i kulturna obeležja.

PERIODIKA

KORIŠĆENJE MEDIJA U SRBIJI - osnovni trendovi

Između ostalog, savremeni svet karakteriše nagli razvoj i dominacija masovnih medija. Uticaj masovnih medija je veliki na društvo u celini, na kreiranje i oblikovanje javnog mnjenja, kao i na svakog pojedinca. U ovom radu pokušaćemo da utvrdimo trendove konzumacije najvažnijih medija u Srbiji, i da ih uporedimo sa trendovima u drugim zemljama. Koristićemo istraživanja medija koja su sprovedena u dužem vremenskom periodu u Agenciji Strategic Marketing i AGB. U poređenju sa svetskim trendovima, prosečni medijski konzument u Srbiji manje čita dnevnu štampu i magazine, duže gleda TV, ređe koristi Internet. Ra­dio ima dominaciju nad televizijom u prepodnevnim časovima, dok je dominacija televizije neprikosnovena u popodnevnom i večernjem periodu. Korišćenje interneta raste iz godine u godinu. Trendovi koji postoje u svetu, prisutni su i u Srbiji. Za njihovu implementaciju posebno je zainteresovana mlađa generacija, koja ne zaostaje za novim svetskim tokovima.

PERIODIKA

PSIHOLOŠKI I DEMOGRAFSKI KORELATI KORIŠĆENJA RAZLIČITIH MEDIJA

Savremeni svet karakteriše između ostalog razvoj novih medija, i kreiranje nove i drugačije publike. Novi mediji utiču na svakodnevni život, ali i na život zajednice. Uz konvencionalne medije razvijaju se i alternativni mediji (pre svega internet). Osnovna odlika novih medija je konvergencija između različitih medijskih platformi i interaktivnost. U ovom radu ispitujemo varijable koje mogu uticati na izbor medija, koji će se koristiti kao osnovni izvor informisanja. Mogu li se definisati korelati korišćenja različitih medija? Da li su to demografske karakteristike (pre svega starost, obrazovanje i dohodovni status), ili neke psihološke karakteristike ljudi. Ili dominantan medij koji se koristi za informisanje jeste prevashodno određen kulturološkim i društvenim karakteristikama zajednice. U radu se analiziraju podaci kvantitativnog istraživanja na reprezenta­tivnom uzorku od 1050 građana Srbije, starijih od 15 godina, realizovanog 2008. godine.

PERIODIKA

O MEDIJSKOJ PISMENOSTI I POLITICI EMITOVANJA

Prikaz knjige: Dafna Lemiš, Deca i televizija, globalna perspektiva, Clio, Beograd, 2008.

PERIODIKA

OBLICI OPERACIONALIZACIJE NACIONALNOG IDENTITETA

U ovom radu analizirane su postojeće definicije i nači­ni ispitivanja nacionalnog identiteta i drugih srodnih pojmova u Srbiji. Posebno se analiziraju različite operacionalizacije ovoga pojma, i razmatra se uticaj metodoloških pristupa i određenja na interpretaciju ovog fenomena. Identifikovano je ne­koliko oblika odnosno načina merenja savremenih građanskih, demokratskih, nacionalnih, obrazovnih, kulturnih obrazaca kolektivnog i individualnog identiteta. Ukupno šest različitih oblika merenja može biti grupisano u manji broj teorijskih pri­stupa i koncepata, što je takođe razmatrano u ovom radu.

PERIODIKA

PARAMETAR SOCIJALNOG KAPITALA: POVERENJE GRAĐANA SRBIJE U POLITIČKE INSTITUCIJE

Socijalni kapital je kompleksan i sveobuhvatan pojam. Može biti teorijski i operacionalno definisan na različite nači­ne, najčešće preko ekonomskih ili/i građanskih parametara zemlje. U radu su razmatrane različite definicije i kriterijumi za klasifikovanje socijalnog kapitala. Posebna pažnja posvećena je jednom elementu socijalnog kapitala: poverenju u institucije države. Analizirani su podaci komercijalnih istraživanja o poverenju u institucije Srbije, prikupljeni tokom perioda od 8 godina, i upoređeni sa sličnim podacima iz drugih zemalja. Izdvajaju se tri grupe institucija po stepenu poverenja koje građani imaju u njih. Prvu grupu institucija čini crkva kojoj poverenje ukazuje preko 50% građana Srbije; drugu grupu institucija čine vojska, Predsednik Srbije i policija kojima poverenje ukazuje između 20% i 40% građana; treću grupu institucija čine Republička Vlada, Skupština i sudstvo kojima poverenje ukazuje manje od 20% građana Srbije. (Ne)Poverenje u institucije je stabilno tokom ispitivanog perioda, a način grupisanja institucija ukazuje da je procena poverenja zavisna od aktuelne političke vlasti. Preovlađuje negativna procena pravca u kome se zemlja kreće među građanima, što implicitno ukazuje na spregu ukupnog poverenja u državu i pojedinačnih poverenja koje građani imaju u institucije sistema.

ç