Izaberi jezik:

Jasmina S. Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Departman za sociologiju, Univerzitet u Nišu.

PERIODIKA

SIROMAŠTVO U TEORIJSKOM DISKURSU I STRATEŠKIM DOKUMENTIMA REPUBLIKE SRBIJE

Premda prisutno u svim etapama razvoja ljudske civilizacije, tek nakon sedamdesetih godina XX veka, siromaštvo dobija zapaženije mesto u naučnoj literaturi i javnom diskursu, pri če­mu nastaje niz različitih teorijskih promišljanja i praktičnih predloga za njegovo smanjenje. U težnji da stvori pretpostavke za smanjenje siromaštva, Republika Srbija je usvojila više strateških dokumenata u kojima pokušava da isprati novine u praksi šireg okruženja u njegovom tumačenju, merenju i suzbijanju. U radu su kritički analizirani različiti koncepti siromaštva u teorijskom domenu i strateška dokumenta Republike Srbije usmerena na smanjenje siromaštva i povećanje socijalne uključenosti. Cilj rada je da ukaže s jedne strane na probleme u teorijskom pri­stupu razmatranju fenomena siromaštva, a sa druge da kroz ana­lizu sadržaja strateških dokumenata Republike Srbije utvrdi usaglašenost ključnih strateških dokumenata sa nacionalnim i međunarodnim politikama za smanjenje siromaštva.

PERIODIKA

ETNIČKA UDALJENOST STUDENATA NA SEVERU KOSOVA I METOHIJE U LONGITUDINALNOM PRESEKU

Rad je zasnovan na empirijskom istraživanju etničke distance, primenom klasičnog instrumenta merenja – Bogardusove skale, učetvorogodišnjem periodu u tri vremenske tačke: 2009, 2012. i 2013. godine, na kvotnom uzorku studenata Prištinskog Univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na osnovu ovih merenja, nesumnjivo je utvrđeno da pored relativne trajnosti utvrđenih dispozicija, stavovi studenataprema poželjnosti saradnje sa pojedinim narodima pokazuju oscilacije koje je moguće dovesti u vezu sa povećavanjem političkih tenzija, nestabilnosti i neizvesnosti daljeg života na ovom području. Na to upućuju rezultati prema kojima studenti tradicionalno iskazuju veliku distanciranost prema albanskom narodu, kao i prema pripadnicima više etnosa koji su nekada činili konstitutivne narode Jugoslavije (SFRJ). Takođe, zabeleženi su visoki skorovi etničke udaljenosti studenata prema pripadnicima pojedinih evropskih naroda čije države imajuključnu uloguu pokušaju nametanja rešenja statusa Kosova i Metohije.

ç