Ivica Lj. Đorđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KORUPCIJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA LJUDSKE BEZBEDNOSTI: POLITIČKA, EKONOMSKA I ZDRAVSTVENA DIMENZIJA

Korupcija se u fokusu ovog rada nalazi zbog svojih efekata na funkcionisanje zajednice i kvalitet života njenih članova. Ona predstavlja globalni bezbednosni problem, jer se ispoljava u svim državama savremenog sveta bez obzira na njihov nivo razvoja i demokratske tradicije. Postoje određene varijacije u odnosu na efekte korupcije što zavisi od snage države i njenih institucija da se obračunaju sa ovom negativnom pojavom. Razvijene zemlje nisu imune na korupciju, ali u njima postoje funkcionalni mehanizmi koji je drže pod kontrolom. Korupcija se najviše ispoljava u sistemima koji su u funkciji zadovoljavanja javnih interesa. Koncept ljudske bezbednosti predstavlja dobar analitički okvir koji može da doprinese utvrđivanju nivoa korupcije, njenim efektima i uzrocima. U radu smo izabrali tri dimenzije ljudske bezbednosi koje najbolje otslikavaju uzroke i posledice koruptivne prakse. Na osnovu rezultata istaživanja može se reći da postoje određeni uzročno-posledični odnosi između karaktera političkog sistema i ekonomskih prilika koji pogoduju razvoju korupcije. Najznačajnija posledica korupcije je smanjenje javnih fondova što se najdrastičnije manifestuje u funkcionisanju zdravstvenog sistema.

PERIODIKA

NACIONALNA MOĆ U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Rasprave o globalizaciji su obeležile društvenu misao nakon pada Berlinskoe zida. Međutim, malo je radova posvećenih analizi odnosa na relaciji globalni procesi državne institucije. Cilj autora je da ukažu na promenjenu ulogu državnih institucija u uslovima globalizacije. Analizom dostupnih izvora iz predmetne oblasti autori su došli do zaključka da je moć uticaja na tok događaja kojom raspolažu države cve manja. Jedan od glavnih uzroka deficita moći je globalizacija finansijskih tokova. Sa gubljenjem kontrole nad finansijskim operacijama države ostaju bez značajnog dela svojih prihoda. Potreba da se nadoknade izgubljeni prihodi opterećuje lokalno stanovništvo i prihode što dovodi do unutrašnjih napetosti i nestabilnosti sistema. Gubi se organska veza između državnih institucija i interesa građana. Situacija posebno pogoduje prodoru predatorskih transnacionalnih korporacija koje koriste postojeće okolnosti za realizaciju svojih interesa. U pomenutom kontekstu posebno su ugrožene male i nerazvijene zemlje koje bi deficit moći trebale da rešavaju putem sklapanja međusobnih aranžamana i insistiranjem na izgradnji globalnih institucionalnih mehanizama.

ç