Ivana Veličkovski

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

BANAT OD 18. DO POČETKA 21. VEKA: OD STRATEŠKI VAŽNE OBLASTI DO PERIFERIJE U EVROPI

Od nekad strateški vrlo važne oblasti, Banat se danas suočava sa dva problema od ključnog značaja za njegov dalji razvoj – privrednom nerazvijenošću i depopulacijom. Od 18. do početka 21. veka Banat je prošao kroz četiri kolonizaciona talasa koji su suštinski uticali na njegov razvoj i karakter. Na Banat se gledalo kao na značajnu odbrambenu tačku, bogatu resursnu osnovu i pogodno mesto za naseljavanje različitih naroda. Istraživanje se usredsređuje na motive različitih kolonizacionih vlasti za planskim naseljavanjem i preuređenjem Banata od močvarnog do pogodnog mesta za život. Ovi činioci se analiziraju kroz vekove, počev od austrijske, preko mađarske, pa sve do jugoslovenske kolonizacione politike. Za izvore su uzeti relevantni radovi iz domaće naučne literature o istoriji i razvoju Banata, savremena istraživanja o demografskim promenama u Banatu i rezultati popisa iz 2011. godine. Rezultati istraživanja su pokazali da su ulaganja u Banat oduvek imala jasne vojne, političke i ekonomske interese. Glavni cilj istraživanja je razmatranje tih interesa i povezivanje sa današnjom situacijom u Banatu koju odlikuju odsustvo političke i ekonomske razvojne strategije i demografski pad kao direktna posledica toga.

ç