Izaberi jezik:

Ivana Radić Milosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka

PERIODIKA

KRIZA KAO FAKTOR POLITIZACIJE U EVROPSKOJ UNIJI

U članku autorka ispituje uticaj velike krize Evropske unije na proces politizacije antikriznih mera usvajanih tokom 2010. i 2011. godine. Praćenjem procesa usvajanja „paketa šest mera”, kao i analizom reagovanja različitih nacionalnih i transnacionalnih političkih aktera, autorka pokazuje da je uobičajena pretpostavka o krizi kao podsticajnom faktoru za politizaciju samo delimično ispravna. Šest mera čiji je cilj bio da se unapredi nekadašnji Pakt stabilnosti i rasta i nadzor nad ekonomskim i fiskalnim politikama država članica EU, značajno je ograničio ovlašćenja nacionalnih organa da se bave ovim pitanjima ali i povezanim politikama. I pored velikog značaja i ozbiljnih posledica ovih šest antikriznih mera, one nisu izazvale intenzivnu politizaciju, bar ne onakvu koja bi omogućila da suprotstavljeni zahtevi različitih političkih aktera utiču na konačan ishod odlučivanja i da se politizacija iz nacionalnih okvira prenese na nadnacionalni nivo. Naprotiv, kriza suverenog duga u EU upravo je poslužila političkim elitama da eventualna sporna pitanja izoluju od širih političkih konflikata i da ih drže mahom unutar nacionalnih granica. Osim krize, i drugi faktori doprineli su umirivanju politizacije. Autorka nalazi da su to način oblikovanja (predstavljanja) politizovanog pitanja, ustrojstvo ekonomske i monetarne unije kao decentralizovanog i policentričnog sistema upravljanja i konačno, složena i konsocijativna priroda Evropske unije.

ç