Izaberi jezik:

Ivana Mitrović Đorđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Osnov­na ško­la ,,Du­šan Du­ga­lić”, Be­o­grad

PERIODIKA

SOCIODEMOGRAFSKI FAKTORI KOJI UTIČU NA ZAPOŠLЈAVANЈE GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA

Zapošljavanje i rad predstavljaju poslednju fazu profesionalne rehabilitacije. Prema Konvenciji 159 o Profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa ometenošću, svrha profesionalne rehabilitacije je zadržavanje odgovarajućeg zaposlenja, napredovanje u radnom procesu, odnosno stvaranje uslova za integraciju ovih osoba u društvo. Cilj istraživanja je utvrđivanje sociodemografskih faktora koji utiču na uključivanje gluvih i nagluvih osoba u radni proces. Uzorak je činilo 210 ispitanika, 140 iz tipične populacije i 70 gluvih i nagluvih zaposlenih u otvorenoj privredi (građevinske firme, štamparije, zdravstvene ustanove, kozmetički i frizerski saloni, perionice, magacini itd.), i u zaštitnim radionicama (DES u Kajmakčalanskoj i Kumodraškoj ulici). Ispitanici tipične populacije predstavljaju prvi poduzorak, a gluve i nagluve osobe drugi poduzorak koji će se deskriptivno, tabelarno i grafički prikazati. Sociodemografski podaci su prikupljeni iz radnog dosijea ili od samih ispitanika. Za potrebe prikupljanja podataka korišćena je Ska­la za procenu odnosa čujućih osoba prema zapošljavanju gluvih i nagluvih radnika. Skala se sastoji iz tri supskale: Supskala opštih stavova o zapošljavanju G/N osoba (7 ajtema), Supskala za procenu radnih kompetencija G/N osoba (22 ajtema) i Supskala za procenu socijalnih kompetencija G/N osoba (16 ajtema). Istraživanje je pokazalo da su sociodemografski faktori koji utiču na uključivanje gluvih i nagluvih osoba u otvorenu privredu tip preduzeća, pol, starosna dob i stepen obrazovanja.

 

PERIODIKA

SOCIJALNA KOMPETENCIJA KAO FAKTOR USPEŠNOG ZAPOŠLJAVANJA GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA

Socijalne kompetencije predstavljaju veštine prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućavaju uspešno savladavanje zahteva i izazova koje pred nas stavlja život svakog dana. Ovaj proces je drugačiji kada su u pitanju osobe sa ometenošću. Faktori koji utiču na njihovu socijalizaciju su specifičnosti odrastanja, odnosi u porodici i nizak nivo socijalizacije. Pred­met istraživanja je utvrđivanje faktora uspešnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Cilj ovog istraživanja je da se utvrde faktori koji utiču na odnos ispitanika tipične populacije prema socijalnim kompetencijama gluvih ili nagluvih osoba. U ovom istraživanju primenjena je Supskala za procenu socijalnih kompetencija gluvih ili nagluvih osoba (16 ajtema) Skale za proce­nu odnosa čujućih osoba prema zapošljavanju gluvih ili nagluvih radnika. Uzorak je činilo 210 osoba od kojih je 70 sa oštećenjem sluha i 140 bez oštećenja. Rezultati su pokazali značajne statističke razlike u odgovorima na pitanja o prihvatanju gluvog ili nagluvog radnika od strane radnika iz tipične populacije (x2=25.991; p<0,000) i da su gluvi ili nagluvi radnici konfliktni (x2=15.486; p<0,000). Socio-emocionalni aspekti socijalnih kompetencija ukazuju da bi zaposleni u zaštitnim radionicama i otvorenoj privredi sedeli pored gluvog ili nagluvog kolege na pauzi ili radnom sastanku, pomogli gluvom ili nagluvom kolegi na radnom mestu. Veliki procenat ispitanika iz zaštitne radionice smatra da gluvi i nagluvi radnici nisu konfliktni, međutim, preovladava mišljenje da većina radnika u firmi ne bi prihvatila gluvog i nagluvog kolegu. Osećanje koje preovladava u kontaktu čujućih ispitanika sa gluvim ili nagluvim osobama je nelagodnost, što dokazuje da ispitanici našeg uzorka ne poznaju dobro gluve i nagluve osobe.

ç