Изабери језик:

Ивана Митровић Ђорђевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Основ­на шко­ла ,,Ду­шан Ду­га­лић”, Бе­о­град

периодика

СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Запошљавање и рад представљају последњу фазу професионалне рехабилитације. Према Конвенцији 159 о Професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ометеношћу, сврха професионалне рехабилитације је задржавање одговарајућег запослења, напредовање у радном процесу, односно стварање услова за интеграцију ових особа у друштво. Циљ истраживања је утврђивање социодемографских фактора који утичу на укључивање глувих и наглувих особа у радни процес. Узорак је чинило 210 испитаника, 140 из типичне популације и 70 глувих и наглувих запослених у отвореној привреди (грађевинске фирме, штампарије, здравствене установе, козметички и фризерски салони, перионице, магацини итд.), и у заштитним радионицама (ДЕС у Кајмакчаланској и Кумодрашкој улици). Испитаници типичне популације представљају први подузорак, а глуве и наглуве особе други подузорак који ће се дескриптивно, табеларно и графички приказати. Социодемографски подаци су прикупљени из радног досијеа или од самих испитаника. За потребе прикупљања података коришћена је Ска­ла за процену односа чујућих особа према запошљавању глувих и наглувих радника. Скала се састоји из три супскале: Супскала општих ставова о запошљавању Г/Н особа (7 ајтема), Супскала за процену радних компетенција Г/Н особа (22 ајтема) и Супскала за процену социјалних компетенција Г/Н особа (16 ајтема). Истраживање је показало да су социодемографски фактори који утичу на укључивање глувих и наглувих особа у отворену привреду тип предузећа, пол, старосна доб и степен образовања.

 

периодика

СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА КАО ФАКТОР УСПЕШНОГ ЗАПОШЉАВАЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Социјалне компетенције представљају вештине прилагођавања и позитивног понашања које омогућавају успешно савладавање захтева и изазова које пред нас ставља живот сваког дана. Овај процес је другачији када су у питању особе са ометеношћу. Фактори који утичу на њихову социјализацију су специфичности одрастања, односи у породици и низак ниво социјализације. Пред­мет истраживања је утврђивање фактора успешног запошљавања особа са инвалидитетом. Циљ овог истраживања je да се утврде фактори који утичу на однос испитаника типичне популације према социјалним компетенцијама глувих или наглувих особа. У овом истраживању примењена је Супскала за процену социјалних компетенција глувих или наглувих особа (16 ајтема) Скале за проце­ну односа чујућих особа према запошљавању глувих или наглувих радника. Узорак је чинило 210 особа од којих је 70 са оштећењем слуха и 140 без оштећења. Резултати су показали значајне статистичке разлике у одговорима на питања о прихватању глувог или наглувог радника од стране радника из типичне популације (x2=25.991; p<0,000) и да су глуви или наглуви радници конфликтни (x2=15.486; p<0,000). Социо-емоционални аспекти социјалних компетенција указују да би запослени у заштитним радионицама и отвореној привреди седели поред глувог или наглувог колеге на паузи или радном састанку, помогли глувом или наглувом колеги на радном месту. Велики проценат испитаника из заштитне радионице сматра да глуви и наглуви радници нису конфликтни, међутим, преовладава мишљење да већина радника у фирми не би прихватила глувог и наглувог колегу. Осећање које преовладава у контакту чујућих испитаника са глувим или наглувим особама је нелагодност, што доказује да испитаници нашег узорка не познају добро глуве и наглуве особе.