Ivana Luknar

Dr Ivana Luknar, sociolog - diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru sociologija sa izvanrednim uspehom. Zvanje doktora nauka politikologije stekla je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu sa odbranjenom temom “Borba protiv kiberterorizma u strateškim dokumentima Republike Srbije”. Tokom studija radila je kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetu "Uvod u sociologiju". Istraživačko iskustvo je stekla na projektima Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. 2019. godine stipendista od strane Shanghai Open University u Kini. U okviru Ceepus Erazmus programa 2020. na Fakultetu za družbene vede, Univerza v Ljubljani radila je kao istraživač stipendista međunarodnih odnosa Kine i Zapada. Učesnik je brojnih projekata, među kojima su: “Mala matura-Veliko srce” (2009), EU-CoE Project "Regional Support for Inclusive Education” pod organizacijom Ministarstva prosvete Italije i Saveta Evrope na pomenutu temu (2014) i mnogih drugih. Pri Kancelariji za ljudska i manjinska prava radila je na implementaciji inkluzivnih politika i standarda EU u brojnim projektima vezanim za decu i dečja prava, kao i prava nacionalnih manjina. Profesor na Visokoj školi za Kriminalistiku i bezbednost u Nišu na predmetima: Kriminologija, Visokotehnološki kriminalitet, Upravno pravo, Ovlašćenja i poslovi policije, Trgovina ljudima, Nasilnički kriminalitet. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija. Bavi se istraživanjem uticaja savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) na društvo, značaju religije u tehnološki razvijenom društvu, sajber terorizmom, merama odbrane i politikom IKT.

PERIODIKA

DOPRINOS ŽENA U MEĐURATNOJ KRALJEVINI JUGOSLAVIJI (1918-1939)

Istoriju srpske kulture i političke misli obogatile su žene koje su svojim aktivnim zalaganjem, usavršavanjem i doprinosom postavile temelje budućim generacijama. U radu je prikazan doprinos žena u međuratnom periodu kroz delovanje u društveno-humanističkim organizacijama i časopisima na prostoru Srbije. Osnovna hipoteza rada je da su žene kroz njihovo aktivno učešće u humanitarnim organizacijama i časopisima doprinele razvoju emancipacije žena na ovom prostoru i pomogle da žene ostvare svoje političko pravo. Za istraživanje i obradu teme korišćeni su heuristički metod i metod analize sadržaja arhivskih izvora Istorijskog instituta i ostale bibliografske građe. Cilj rada je da pruži potpuniju istorijsku sliku o doprinosu žena na ovim prostorima.

PERIODIKA

ZLOUPOTREBA INFORMACIONIHI KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA: POJAM I UREĐENJE U REPUBLICI SRBIJI

Brojni izazovi potresaju savremenu svetsku scenu. Višestruka kriza (zdravstvena, ekonomska, ekološka, rat u Ukrajini i migracije) stvorile su tenzije na međunarodnom nivou. Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) su oruđe od vitalnog značaja za funkcionisanje zemalja širom sveta. U postojećim kriznim uslovima bezbednost IKT još više dobija na važnosti, s'obzirom da se aktuelne tenzije i sukobi mogu lako preliti u sajber prostor. Predmet rada su informacione i komunikacione tehnologije i njihova mogućnost zloupotrebe. Rad pruža sistematski pregledni opis teme i ima za cilj da ukaže na problem zloupotrebe IKT i podstakne razmišljanje o ovom problemu. Metodom analize sadržaja prikazani su: istorijski razvoj savremenih IKT, ključni koncepti u vezi sa zloupotrebom IKT (koncept visokotehnološkog kriminala, koncept kritične infrastrukture, sajber terorizam) i uređenje problema na primeru Republike Srbije.

PERIODIKA

SOCIAL CONTROL THEORY AND CYBERCRIME

The paper pays attention to the potential role that the social control theory has in the improvement and development of previous Information-Communication Technology (ICT) Policy. Online activities are daily routine of people all around the world. Emerging information and communication technologies create numerous challenges and issues how to regulate its use. ICT policy interests are closely related to concern of social order in cyberspace. The development of ICT possibilities at the same time follows development of new cybercrime forms. The ICT policy needs to explore new strategies and theoretical integration that transcend the existing criminological frame. The sociological theory of social control to a significant degree may predict and explain crime and how people define and respond to deviant behavior. How social control theory may order individual behavior in cyberspace? May it help prevention of cybercrime and maintain more safer and conscientious use of the internet? The following article provides an analysis of the possibilities of social control theory in maintaining the order in cyber society. Throughout the article, the social control theory is discussed by content analysis scientific method. Main purpose of the paper is to encourage concerning use of social control mechanisms as one of the effective tools for regulation in cyberspace and prevention of cybercrime.

PERIODIKA

DRUŠTVENE IMPLIKACIJE INTERNETA U NOVOJ REALNOSTI TOKOM KOVID-19

Društvene implikacije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), interneta i sajber prostora zavise od ekonomskih, pravnih i političkih odluka. Pandemija je stvorila novu realnost koja oblikuje internet koji pronalazi primenu u gotovo svakom domenu. Ovaj rad razmatra novu društvenu realnost nastalu usled KOVID-19 pomoću tri nivoa analize: makro, mezo i mikro nivo analize. Tokom pandemije izazvane virusom KOVID-19, socijalno distanciranje postalo je deo svakodnevnog života širom sveta, a dom kancelarija. Kako opasnost od virusa KOVID-19 menja dosadašnje institucionalne prioritete i ruši nekadašnje granice javno-privatne sfere? Značajan deo rasprave o pandemiji, internetu i njihovom uticaju na društveni kapital odnosi se na to da li internet slabi međuljudske odnose svojih korisnika ili pak doprinosi njihovom jačanju u postojećoj novoj realnosti. Neupitno postoji potreba za aktivnim proučavanjem interneta, a naročito za sistematizacijom dosadašnjih nalaza istraživanja o društvenim implikacijama interneta.

PERIODIKA

VUK KARADŽIĆ, NACIONALNI IDENTITET I SAVREMENI PROBLEMI OBRAZOVANJA U SRBIJI

U radu se govori o značaju koji nacionalni identitet ima u toku procesa globalizacije, čiji su uticaji na obrazovni sistem i poimanje nacionalnog identiteta višestruki. Smisao rada je da se prepoznaju i sagledaju izazovi, prednosti i mane tranzicije u obrazovanju, ali i posledice tog procesa na očuvanje nacionalnog identiteta. Rad se sastoji iz tri dela. U prvom delu rada teorijski se obrađuju savremeni problemi obrazovanjau Srbiji, proщe s globalizacije kao i njen uticaj na proces obrazovanja u Srbiji. U dru­gom delu se analiziraju (ne)mogućnosti očuvanja nacionalnog identiteta kroz proces obrazovanja. Dok je treći deo rada posvećen Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovom doprinosu u izgradnji srpskog nacionalnog identiteta. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na potrebu za čuvanjem od zaborava dela nacionalnih stvaraoca kroz obrazovanje, jer time čuvamo nacionalni identitet tokom procesa tranzicije uzrokovane globalizacijom. Vuk Stefanović Karadžić pokazao je da tradicija i običaji najbolje ilustruju duhovni razvoj jednog naroda. Otuda je posebna pažnja posvećena doprinosu Vuka Stefanovića Karadžića, koji se zalagao za očuvanje nacio­nalnog identiteta i modernizaciju kao jedinstvo između starog i novog.

ç