Ivana Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

POLITIKA MIGRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI I ODNOSI SA TRANZITNIM ZEMLjAMA

Savremena politika migracija u Evropskoj uniji mora se posmatrati kroz svoje dve dimenzije, unutrašnju i spoljnu. Unutrašnja dimenzija politike migracija odnosi se na inkorporisanje evropske regulative u državama članicama, kao i na procese integracije imigranata u državama prijema, odnosno rezidentnim državama članicama. Druga podjednako važna dimenzija politike migracija odnosi se na spoljno delovanje Evropske unije i odnose sa državama nečlanicama i regionalnim i međunarodnim organizacijama. Politika migracija i savremena migraciona kriza umnogome profilišu spoljne odnose Evropske unije i država nečlanica koja se nalaze na migracionim rutama, kao zemlje porekla ili tranzita.

Za razumevanje migracionih tokova i politike Evropske unije u ovoj oblasti, važno je uzeti u obzir i položaj, ulogu i odnose sa tranzitnim zemljama nečlanicama. Ove države su, isključivo zbog svog geografskog položaja na migracionoj ruti, dobile višestruki značaj za evropsku politiku migracija, ali i izazove za političko-bezbednosnu i socio-ekonomsku situaciju na svojoj teritoriji. Nezavidnost njihovog položaja obeležena je, sa jedne strane, stalnim migracionim pritiskom i prilivom na svojoj teritoriji, i sporazumnom obavezama i aranžmanima sa Evropskom unijom u pogledu readmisije, bezbednosti i zaštite granica. U ovom radu cilj je da se ukaže na glavne elemente odnosa Evropske unije i država tranzita, kao spoljne dimenzije evropske politike migracija.

PERIODIKA

SPOLЈNO-POLITIČKI ASPEKTI SAVREMENE MIGRANTSKE KRIZE U EVROPSKOJ UNIJI

Aktuelna migrantska kriza predstavlja dvostruki izazov za Evropsku uniju i države članice – izazov na planu unutrašnje bezbednosti i na planu spoljne i bezbednosne politike. Skoro dve decenije nakon produbljenja integracije u oblasti politike migracija, Evropska unija se suočava sa krizom koja će imati ozbiljne posledice na političku koheziju, ekonomske kapacitete, dalju bezbednosnu integraciju i evropski kulturni identitet. Upravljanje migracionim kretanjima ka Evropskoj uniji, obuzdavanje neregularne imigracije i rešavanje problema tražilaca azila jesu pitanja koja obeležavaju evropsku agendu i određuju spoljnopolitičke odnose sa trećim državama i organizacijama. Cilj ovog rada je da analizira uticaj migrantske krize na spoljno delovanje i spoljne odnose Evropske unije, kao i trend renacionalizacije spoljnih politika država članica u uslovima aktuelne migrantske krize.

ç