Ivan Matić

Dr Ivan Matić je naučni saradnik u institutu za političke studije. Doktorirao je 2020. godine odbranivši disertaciju pod naslovom "Doktrina prirodnog prava u klasičnoj ugovornoj teoriji" na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U istraživanju se bavi teorijom društvenog ugovora, socijalnom antropologijom, političkom ekonomijom i klasičnim naukama. Objavio je jedan zbornik i nekoliko naučnih članaka i kritika u vodećim nacionalnim časopisima.

PERIODIKA

DA LI CILj ZAISTA OPRAVDAVA SREDSTVO? PROBLEM MORALNOSTI I LEGITIMITETA U MAKIJAVELIJEVOJ POLITIČKOJ MISLI

Osnovni cilj ovog rada je temeljno razmatranje problema moralnosti i legitimiteta u okviru političke teorije renesansnog mislioca Nikola Makijavelija. U fokusu analize će biti centralni princip Makijavelijeve političke etike, koji opravdanost dela uslovljava njihovim krajnjim ishodom; tvrdićemo da, ukoliko je ispravno formulisan i protumačen, on može uspešno da služi kao kriterijum uspostavljanja legitimiteta političkih odluka. U prvom delu rada će biti okvirno predstavljen karakter Makijavelijeve političke misli, sa akcentom na smeštanje problema moralnosti i legitimiteta u teoriju koja im inače ne pridaje na značaju. Drugi deo će biti posvećen detaljnoj analizi ključne maksime Makijavelijeve političke etike, prema kojoj se legitimitet moralno problematičnih dela može braniti samo na osnovu njihovog pozitivnog ishoda, kao i njenoj popularnoj, pojednostavljenoj formulaciji „cilj opravdava sredstvoˮ. U trećem delu rada će biti ispitana i upoređena različita tumačenja koja Makijavelijevu političku misao u domenu etike opisuju kao amoralističku, odnosno kao imoralističku, nakon čega ćemo ponuditi originalnu interpretaciju koja političku etiku ovog renesansnog mislioca tumači kao jedinstven oblik moralizma.

PERIODIKA

U SENCI DREVNOG DRUŠTVA: ENGELSOVO POREKLO PORODICE

Osvrt na knjigu Poreklo porodice, privatne svojine i države Fridriha Engelsa (Friedrich Engels.1884. The Origin of the Family, Private Property and the State. New York: Pathfinder Press, 180 p.)

PERIODIKA

KLJUČ ZA RAZUMEVANJE PREDDRŽAVNOG DRUŠTVA

Osvrt na knjigu: Drevno društvo Luisa H. Morgana (Lewis H. Morgan, Ancient Society, Chicago: Kerr, 593 p.)

PERIODIKA

SLOBODA GOVORA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LЈUDSKA PRAVA

Prikaz knjige: Erica Howard, Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe, Routledge, New York, 2018, 192 str.

PERIODIKA

EPISTEMIČKI PROCEDURALIZAM KAO MODEL DEMOKRATSKOG ODLUČIVANЈA

Predmet ovog rada je analiza epistemičkog proceduralizma kao jedinstvenog modela u okviru deliberativne dimenzije demokratske teorije. U prvom delu rada će biti predstavljen kratak pregled osnovnih postavki teorije odlučivanja na individualnom i kolektivnom nivou. Na osnovu ovoga, biće istaknuta Erouova teorema, koja ukazuje na teorijsku neodrživost agregativnog koncepta demokratije. Drugi deo rada će biti posvećen predstavljanju i razmatranju alternativnog, deliberativnog koncepta demokratije, sa akcentom na kontrastu između njegovih osnovnih modela, epistemičkog i proceduralnog. U trećem delu rada će biti detaljno razmotren model srednjeg puta, epistemički proceduralizam, koji je izložio autor Dejvid Estlund (David Estlund). Ovaj model će biti upoređen sa prethodna dva u cilju utvrđivanja mere u kojoj u odnosu na njih otelovljuje načela i ostvaruje ciljeve deliberativne demokratije.

PERIODIKA

MAKIJAVELIJEVSKA DEMOKRATIJA

Prikaz knjige: John P. McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge University Press, 2011.

ç