Iva Branković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd

PERIODIKA

PROGRAM PODRŠKE PORODICAMA DECE UKLJUČENE U ŽIVOT I/ILI RAD NA ULICI I DECE U RIZIKU

Kompleksnost fenomena dece koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku, usled interakcije njihovih individualnih karakteristika i odrastanja u otežavajućem socijalnom okruženju, zahteva multidisiplinarnost, interresorni i integrativni pristup. Pored individualnog rada sa decom, podrška porodicama predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju uslova života i kreiranju preduslova za uvođenje pozitivne i održive promene u životima ove dece. Cilj ovog rada je predstavljanje programa podrške porodicama dece uključene u život i rad na ulici, koji je kreirala grupa autorki iz Srbije i koji se od 2017. godine primenjuje u dnevnim centrima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Program je kreiran na osnovu opsežne analize većeg broja postojećih programa podrške porodici na globalnom nivou, kao i prakse i potreba dnevnih centara namenjenih deci uključenoj u život i rad na ulici i deci u riziku u regionu. Osnovni principi na kojima je program zasnovan su centriranosti na dete, fokusiranosti na porodicu i uključenosti u zajednicu, kao i usmerenost na snage i rezilijentnost deteta i porodice. Osnaživanje roditelja kako bi bolje odgovorili na potrebe deteta predstavlja ključni cilj programa i podrazumeva podršku razvoju znanja i veština roditelja u tri važne oblasti: lična rezilijentnost, roditeljska kompetentnost i socijalna povezanost. Program promoviše strukturiran, ali fleksibilan pristup usmeren potrebama konkretne porodice, a strukrutiranost programa ogleda se njegovoj vremenskoj ograničenosti i jasno definisanim fazama, od mobilizacije i motivisanja porodica, preko procene i planiranja, promene u ponašanju, do generalizacije kao finalne faze u kojoj se radi na održivosti postignute promene.

PERIODIKA

KARAKTERISTIKE SUPERVIZIJE U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD - ULOGA SUPERVIZIJE U PREVENCIJI PROFESIONALNOG IZGARANJA VODITELJA SLUČAJA

U ovom radu analizirane su karakteristike supervizijskog procesa u centru za socijalni rad u odnosu na očekivane efekte i ciljeve supervizije, a posebno s obzirom na potencijalnu protektivnu funkciju supervizije u odnosu na profesionalno izgaranje voditelja slučaja. Supervizija i profesionalno izgaranje su izabrani za predmet analize, jer predstavljaju važne, a nedovoljno zastupljene teme u stručnoj i istraživačkoj praksi socijalnog rada. Rad je zasnovan na rezultatima istraživanja sprovedenog u Grad­skom centru za socijalni rad Beograd na uzorku od 112 voditelja slučaja i 26 supervizora. Istraživanje je imalo za cilj da ukaže na specifičnost primene supervizije u centru za socijalni rad, njenu strukturu, fokus i učestalost, kao i na nivo profesionalnog izgaranja voditelja slučaja i njihov odnos prema pruženoj podršci. Rezultati istraživanja pokazali su da je supervizija u centru za socijalni rad dominantno usmerena na monitoring i administraciju, a u značajno manjoj meri na učenje i razvoj voditelja slučaja. Rizik od povišenog nivoa profesionalnog izgaranja utvrđen je kod polovine stručnih radnika. Povezanost između karakteristika supervizije uzetih u celosti i profesionalnog izgaranja nije utvrđena, ali se jeste pokazala veza između upoznatosti voditelja slučaja sa individualnim planom i manjeg nivoa emocionalne iscrpljenosti. Iako se ovi rezultati ne mogu generalizovati, sagledavši supervizijski proces u centru za socijalni rad u Beogradu, svakako se može pretpostaviti da bi supervizija u centru za socijalni rad bila od veće koristi, ukoliko bi bila adekvatnije struktuirana, planirana i realizovana u saradnji sa voditeljem slučaja i fokusirana šire i dublje od monito­ringa radnog procesa, što je do sada u glavnom bio slučaj.

PERIODIKA

ZAŠTITA DECE MIGRANATA U SRBIJI – ISKUSTVA I PREPORUKE

U ovom radu predstavljeni su nalazi istraživanja sistemskog reagovanja na potrebe dece migranata/izbeglica koji su tokom perioda tranzita kroz Srbiju prolazili 2015. i 2016. godine. Cilj istraživanja je analiza odgovora sistema socijalne zaštite i drugih partnera na potrebe dece i kreiranje preporuka za poboljšanje zaštite dece bez pratnje tokom migrantske krize. U istraživanju je učestvovalo 17 stručnih radnika centara za socijalni rad i 18 predstavnika vladinog i nevladinog sektora, koji su svoja iskustva predstavili učešćem u individualnim intervjuima i fokus grupama. Među ključnim nalazima izdvajaja se prepoznata potreba za uspostavljanjem mehanizama za unapređenje saradnje među relevantnim akterima sistema, posebno između sistema socijalne zaštite i nevladinih organizacija na lokalnom nivou. Poseban deo istraživanja posvećen je centru za socijalni rad, s obzirom na to da je tokom pripreme istraživanja uočeno da se, pored nejasnosti uloga i teškoća u komunikaciji između različitih aktera, kao posebno značajan izazov u sistemu dečje zaštite javljaju i nedoumice tokom stručnog postupka zaštite dece migranata/izbeglica u specifičnim okolnostima njihovog prolaska/boravka u Srbiji.

ç