Ida V. Kolinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

DIGITALNA TRANSFORMACIJA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U CRNOJ GORI

U radu je predstavljen Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) – Socijalni karton, digitalna transformacija centara za socijalni rad u službi reforme sistema socijalne i dječje zaštite Crne Gore i benefiti sistema za korisnike, zaposlene u centrima za socijalni rad i kreatore politika. Riječ je o kapitalnom projektu crnogorske Vlade koji je omogućio sproveđenje reforme sistema socijalne i dječje zaštite sa ciljem da se siromašnima i socijalno ugroženima obezbijedi što kvalitetnija socijalna zaštita, kako u dijelu materijalnih davanja, tako i u dijelu usluga socijalne i dječje zaštite. Razvoj i uvođenje ovog softvera je zahtijevalo intenzivnu saradnju stručnjaka, zaposlenih u oblasti socijalne i dječje zaštite, softverske firme S&T (Srbija i Crna Gora), UNDP i Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove Ministarstva rada i socijalnog staranja (sada Ministarstva finansija i socijalnog staranja).

PERIODIKA

KOMPLEKSNOST PROBLEMA NARKOMANIJE U PORODIČNOM KONTEKSTU U CRNOJ GORI

U radu je predstavljeno istraživanje realizovano u periodu od januara 2013. do oktobra 2014. na teritoriji Crne Gore, koje je obuhvatilo 168 zavisnika od droga i 188 učesnika kontrolne grupe. Podaci dobijeni istraživanjem porodica zavisnika i kontrolne grupe u značajnoj mjeri su rasvijetlili problematiku narkomanije, u smislu uticaja porodičnih faktora na genezu narkomanije u crnogorskim porodicama. Dobijeni rezultati pokazuju da disfunkcionalni porodični odnosi i procesi, nesrećne životne okolnosti, prekomjerno konzumiranje alkohola od strane oca, rani gubici, prezaštićivanje od strane majke, neusklađeni stavovi roditelja po pitanju vaspitavanja, izostanak preventivnih razgovora sa djecom o drogama, neupućenost roditelja u njihovo društvo i organizovano slobodno vrijeme, predstavljaju najvažnije porodične faktore rizika u genezi narkomanije kod njihovog člana.

ç