Gordana Rajkov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, Beograd.

PERIODIKA

PERSONALNA ASISTENCIJA IZ PERSPEKTIVE PRUŽALACA USLUGA

Položaj osoba sa invaliditetom i ostvarivanje njihovih prava umnogome je otežan delovanjem više različitih faktora: nedovoljnim poznavanjem fenomena invalidnosti, prisutnim stereotipima i predrasudama, nesprovođenjem koordinisane politi­ke unapređenja njihovog položaja i dr. Iako od početka reformi sistema socijalne zaštite nije učinjen značajniji napredak po ovim pitanjima, zasigurno je jedan od uspeha uvođenje usluge personalne asistencije. Iako je značaj ove usluge istaknut u brojnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima, i dalje je odlikuje neravnomerna dostupnost i neinformisanost pružaoca i korisnika usluga o njenom sadržaju i postojanju. U zemljama u kojima je ova usluga razvijena, personalni asistent je osoba koja pomaže samo jednoj osobi sa invaliditetom oko poslova i aktivnosti svakodnevnog života, a na osnovu instrukcija same osobe sa inva­liditetom, čime se naglašava njena aktivna participacija. Osim toga, ova usluga istovremeno predstavlja podršku porodici. Ser­vis personalnih asistenata u Srbiji postoji od 2003. godine i u okviru pilot projekta koristilo ga je 70 korisnika u pet gradova. Stoga će u radu biti prikazani rezultati istraživanja o evaluaciji usluge personalne asistencije. Cilj rada je analiza faktora rizika za obezbeđivanje ove usluge i pravaca daljeg razvoja.

 

ç