Gordana N. Marčetić Radunović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Surčin

PERIODIKA

EVALUACIJA ZADOVOLjSTVA VOLONTERA PSIHODRAMSKIM GRUPAMA “POMOĆ POMAGAČIMA“

Cilj rada je da prikaže rezultat evaluacije zadovoljstva volontera psihodramskim grupama “Pomoć pomagačima” (PP) u programu “Stariji brat, starija sestra” (SBSS). Program SBSS je program spoljne podrške deci u kojem jedan volonter student, kroz uspostavljen trajni negujući odnos i interakciju, detetu pruža psihosocijalnu pomoć tokom perioda od 20 meseci. PP predstavljaju grupu aktivnosti psiho-socijalne podrške volonterima na programu SBSS. Psihodramski susreti se odvijaju prosečno jednom u dva meseca u trajanju od 2,5 sata, a primenjuje se metod rada sa grupom. PP je zasnovan na teorijama i perspektivama: prevencija vikarijanske traume i sindroma izgaranja, perspektiva socijalnog rada u uspostavljanju pozitivnog odnosa sa klijentom, teorija osećajnog vezivanja, perspektiva snaga, teorija o mentorskom radu, antipočinjavajuća i antidiskriminativna perspektive. Podaci o zadovoljstvu korisnika PP i pojedinim aspektima PP prikupljani su na osnovu odgovora volontera u Završnom izveštaju. U evaluaciji je učestvovalo 33 volontera programa SBSS. Na skali od 1 do 10 ocenili su uslugu prosečnom ocenom 9,26 za sva četiri ciklusa. Pojedinačno posmatrajući svaki ciklus: prvi ciklus sa 9.8, drugi sa 9.7, treći ciklus sa 7.9, četvrti sa 9.3. Najvažnije im je Podrška grupe i Razmena iskustva. Najviše predloga je bilo da susreti budu češći, redovnija posećenost volontera i bolja usklađenost termina grupa sa obavezama volontera.

PERIODIKA

USLUGA „PRIVREMENO STANOVANЈE“ I ZADOVOLЈSTVO KORISNIKA I SARADNIKA USLUGOM

Cilj rada jeste da prikaže osnovnu perspektivu i principe pružanja usluge „Privremeno stanovnje“ za mlade koji napuštaju zaštitu i rezultate evaluacije zadovoljstva korisnika i saradnika uslugom za period od 2011. do 2013. godine. Ispitivanje je realizovano u junu 2013. godine. U svrhu evaluacije zadovoljstva korisnika i saradnika uslugom, korišćeni su upitnici posebno konstruisani za potrebe ispitivanja. U ispitivanju je učestvovalo ukupno 11 korisnika usluge, 5 stručnih radnika Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu i 24 stručna radnika GCSR. U analizu podataka nisu uključeni podaci dobijeni od predstavnika GCSR Odeljenja Čukarica, jer nisu imali iskustvo u zaštiti, što je bio jedan od principa za učešće u ispitivanju. Rezultati evaluacije govore o tome da ova usluga koristi mladima u njihovom osamostaljivanju i da su stručni radnici zadovoljni saradnjom sa stručnim timom pružaoca usluge. Ispitivanje je dalo smernice za dalje unapređenje usluge: potrebno je obezbediti dovoljan broj broja savetnika za osamostaljivanje, unaprediti zatim neposredan rad sa mladima, naročito u delu pružanja psihološke podrške, edukacije o praktičnim životnim veštinama i zapošljavanja, i unaprediti sistem evaluacije kvaliteta usluge „Privremeno stanovanje“.

ç