Izaberi jezik:

Gordana M. Petronijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Savetovalište za brak i porodicu, Centar za socijalni rad „Solidarnost“, Kragujevac.

PERIODIKA

ISPITIVANJE ODNOSA STRUČNJAKA U RAZLIČITIM SISTEMIMA PREMA POČINIOCIMA NASILJA U PARTNERSKIM ODNOSIMA KAO PREDUSLOV USPOSTAVLJANJA USLUGE TRETMANA POČINILACA NASILJA

Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima je no­va usluga u socijalnoj zaštiti, namenjena zaustavljanju i sprečavanju nasilja. Njegova osnovna funkcija je zaštita i dobrobit žrtve. Teorijske postavke tretmana su zasnovane na sagledavanju nasilja kao najekstremnije posledice rodne neravnopravnosti. Cilj istraživanja je ispitivanje odnosa stručnjaka iz svih relevantnih sistema prema počiniocima nasilja, kako bi se prepoznale snage i eventualne teškoće u implementaciji tretmana poči­nilaca nasilja. Tretman počinilaca nasilja se u Kragujevcu, prvoj lokalnoj sredini koja sistemski razvija ovu uslugu, sprovodi od 2010. godine. Aktuelno se ova usluga razvija i u drugim sredinama. Spremnost svih sistema koji se bave nasiljem u porodici da podrže rad sa počiniocima je nužna za efikasnu i kontinuiranu primenu tretmana. Istraživanjem su obuhvaćeni profesionalci iz sistema socijalne zaštite, policije, tužilaštava, sudova i medija. Odnos je ispitivan u odnosu na tri domena: karakteristike počinilaca nasilja i uzroci nasilnog ponašanja, mogućnosti i faktori promene i identifikacija sistema podrške. Rezultati pokazuju da su u svim sistemima prisutni stereotipi o počiniocima nasilja, kao i pogrešne interpretacije uzroka nasilja, a da su najizraženije u sistemima sudstva i policije. Istraživanje implicira važnost edukacije stručnjaka i multisektorskog pristupa u uvođenju usluge tretmana počinilaca nasilja u partnerskim odnosima.

ç