Izaberi jezik:

Gordana Drakić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

PERIODIKA

PRAVNI POREDAK I SLOBODA POJEDINCA

Na početku rada autori razmatraju ideju slobode pojedinca, uopšte i u pravu, i definišu tezu koju će zastupati i braniti u radu. Postavljajući, naime, tezu da je pravo carstvo slobode pojedinca, autori najpre navode prigovore koji se toj tezi mogu uputiti, a zatim ih argumentovano relativizuju i obesnažuju. U daljem izlaganju razrađuju svoju napred navedenu tezu, te između ostalog tvrde da se poštovanje pravnih normi temelji na njihovoj saglasnosti sa etičkim normama. Pored toga, kako je cilj prava „mirno rešavanje interesnih konflikata“, a ono nije silom određeno te ne predstavlja faktičku prinudu, snaga autoriteta prava gradi se na posebnoj „pravnoj moći“, koju autori potom posebno u svom radu pojašnjavaju. Na kraju zaključuju da je pozitivno pravo nesumnjivo autoritet koji je jedini u stanju da obezbedi pravu meru slobode pojedincima, koja „sama za sebe nije moguća, već se tek kroz autoritet prava može ostvariti“.

ç