Goran Opačić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet u Beogradu

PERIODIKA

TRANSFORMACIONO/HARIZMATIČNO LIDERSTVO I MOTIVACIONA SPREMNOST SLEDBENIKA

Bas (Bass, 1990) je predložio klasifikaciju stilova liderstva u okviru koje definiše transformaciono, transakciono i laisez-faire liderstvo (koje zapravo podrazumeva izostanak liderskog faktora). U ovom radu bavićemo se analizom transformacionog stila liderstva čija je osnovna karakteristika harizmatičan uticaj na sledbenike. Iz tog harizmatičnog uticaja proizilazi i visoka motivaciona spremnost sledbenika da autentično slede viziju transformacionog lidera. Istraživanja pokazuju da transformacioni stil liderstva visoko korelira sa motivacionom spremnošću sledbenika (Bovey & Hede, 2001).U radu ćemo takođe diskutovati principe etičkog liderstva (poštovanje sledbenika, služenje sledbenicima, princip pravičnosti, iskrenost u odnosu sa sledbenicima, uticaj na izgradnju i razvoj zajednice) i povezati primenu ovih principa sa karakteristikama transformacionog liderskog stila u koji su utkani upravo ovi navedeni principi liderske etičnosti. Motivaciona spremnost sledbenika odnosi se pre svega na otvorenost prema promenama i spremnosti na promene, što je u uslovima modernog poslovanja ali i u širem društvenom i socijalnom kontekstu preduslov razvoja svake organizacija ili sistema. Fokus rada je na dinamici razmene između lidera i sledbenika u cilju što efikasnije realizacije ciljeva uz uvažavanje etičkih principa liderstva. Pretpostavka je da uspostavljanje ovakve dinamike odnosa može imati pozitivan uticaj na sisteme i organizacije u kojima su lideri delatni ali i na širu društvenu zajednicu. Neki od faktora koje ćemo u radu diskutovati, značajno prevazilaze kontekst korporativnog funkcionisanja i mogu se istraživati i u okviru drugih društvenih i socijalnih organizacija i političkih stranaka.

PERIODIKA

OSOBINE LIČNOSTI I STILOVI UPRAVLJANJA

Ranija istraživanja su pokazala da postoje slabe do umerene veze između gotovo svih osobina ličnosti lidera i njihovih stilova upravljanja. Cilj ovog rada je bio da se ovi nalazi provere uz korišćenje domaćih instrumenata za merenje ova dva konstrukta. Na uzorku od 249 rukovodilaca sa svih nivoa upravljanja u sklopu procesa eksternog organizacionog savetovanja u dve organizacije primenjena su dva instrumenta: 1) HEDONCA koji meri pet faktora iz modela Velikih 5 (emocionalnu stabilnost (N), ekstraverziju (E), otvorenost (O), dobrodušnost (A), savesnost (C), i crtu poštenja (H) iz modela Velikih 6, te crtu integrisanosti (D); 2 Test liderskih stilova - TTL test koji meri tri bazična liderska stila – Transformacioni stil - TS (harizma, inspiracija, intelektualna stimulacija, razvoj potencijala), Transakcioni stil - TA (kontingentno nagrađivanje i kažnjavanje), te Lese-fer stil LF (delegiranje). Rezultati su analizirani na dva načina: kanoničkom korelacionom analizom (KK) i diskriminacionom analizom (KDF). Obe analize su dale interpretativno slične rezultate. Ispitanici sa dominantno transakcionim stilom upravljanja su stabilniji, savesniji, ekstravertniji i integrisaniji. Transformacioni lideri su dobrodušniji, pošteniji i otvoreniji za iskustvo. Rezultati su u skladu sa ranijim nalazima i teorijskim očekivanjima. Osnovni nedostatak rada je to što je istraživanje obuhvatalo samo dve organizacije, pa organizaciona kultura može imati jak uticaj na rezultate. U skladu sa tim, u budućim istraživanjima je potrebno uključiti različite organizacije sa različitom organizacionom kulturom.

ç